NASTĚNKA :)

25.04.2022 - Vážení členové a konzultanti. Dovolíme si vás pozvat na výroční shromáždění členů Asociace za rok 2021.


31.12.2021 - Vysvětlující vyjádření k níže uvedenému rozkladu 48 hodin po úmrtí.


06.12.2021 - Právní rozklad zákona o pohřebnictví § 4, odstavec 4 a 5 - výklad k uložení zemřelé osoby u poskytovatele zdravotních a sociálních služeb v době  48 hodin od úmrtí - nejčastěji zneužívaná pasáž zákona.

Z právního rozkladu je zcela jasné, že tělo po úmrtí musí zůstat 48 hodin u poskytovatele zdravotních a sociálních služeb pro potřeby pozůstalých a jimi vybrané pohřební služby.
NÍŽE KE STAŽENÍ

26.08.2021 - Vážení přátelé,

Dovolte nám, abychom vás pozvali na schůzi Asociace za rok 2020, kdy nám nebylo díky COVIDu umožněno se sejít pospolu. Tak snad tento rok se nám společné setkání povede.

Schůze proběhne v sobotu 18. září 2021 od 9.00 na adrese Brandýská 1143, Kostelec nad Labem 277 13.

Program schůze:

8.00-9.00 - Prezentace - snídaně

9.00 - Zahájení schůze

9.05 - Představení nového konzultanta a jeho potvrzení

9.10 - Seznámení s činností Asociace za rok 2020

9.20 - Revizor paní Bílá informace k účtu Asociace

9.30 - Informace k výročnímu shromáždění v notářské kanceláři Borský

9.40 - Seznámení se stanovami Asociace a jejich úpravou

9.50 - přestávka

10.10 - Informace o pohřebnictví - MMR ČR - problematika zneužívání kontrol

10.30 - Informace k činnosti Asociace na legislativní ozdravění pohřebnictví

10.40 - Informace ke COVID a jeho dopadech na pohřební služby

10.50 - Informace k UOHS a jeho snahy se dostat k členské základně

11.00 - oběd

12.00 - Návrh změn pro Novelu zákona o pohřebnictví (přezkum zákona po pěti letech, tzn od 1.9.2022)

13.00 - Řečník jako důležitá součást ritu pohřbívání (pí. Mužíková)

13.20 - Nové trendy v pohřebnictví - Ekologie

13.30 - Kontraktační výstava pohřebnictví

14.00 - Diskuze a závěr

Prosím nahlaste počet účastníků, kvůli zajištění jídla!!!!

Těšíme se na shledání s vámi.

Výbor


NOVÉ doporučení WHO ke COVID 19 v AJ a text MMR v CZ (jedná se o pouhé doporučení, ne o nařízení či opatření)

Níže text MMR


OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ PRO POHŘEBNÍ SLUŽBY COVID-19

Č. j.: MZDR 12621/2020-2/OVZ


Usnesení vlády ČR 21.10.2020 omezení pohybu a kontaktu s lidmi.


KOMPENZAČNÍ BALÍČEK PRO PODNIKATELE COVID - 19


MF Návrh cenové regulace v oblasti pohřebnictví.


Video záznam ze shromáždění členů Asociace 2019


Pozvánka na shromáždění členů Asociace pohřebních služeb v ČR za rok 2019

Vážení členové, zvu vás tímto v souladu se stanovami na shromáždění členů Asociace pohřebních služeb v ČR, konané v náhradním termínu dne 5.9.2020 v Kostelci nad Labem, Brandýská 1143.
Program shromáždění členů Asociace 2019:
8.00 - prezentace účastníků
9.00 - zahájení shromáždění za účasti notáře
9.10 - seznámení se změnou stanov Asociace
9.15 - seznámení s činností Asociace za rok 2019
9.20 - plán práce a bezplatných školení pro rok 2020
9.30 - jiné COVID-19, BOZP, Specializovaný finanční úřad
9.40 - diskuse
10.00 - zápis, usnesení, volba za účasti notáře
Občerstvení zajištěno
S ohledem na COVID-19 výbor Asociace rozhodl na základě členských dotazů o přijetí a doporučení bezpečnostních a zdravotních omezení pro toto shromáždění členů tak, aby nedošlo na základě KHS případného trasování a vyhledávání COVID-19 a následnému uvržení našich firem do eventuální karantény. Doporučujeme aby se zúčastnil vždy jen jeden zástupce člena Asociace (minimální počet usnášení schopných členů-telefonická informace) a ostatní zůstali doma. Je zajištěn STREAM celého shromáždění, který si budete moci pustit on-line na svých počítačích. Přesto, kdo se bude osobně chtít účastnit shromáždění je to jeho právo a bude vítán.
Všichni účastníci shromáždění musí mít roušku. Dezinfekce je zajištěna.

Jaroslav Mangl

Kostelec nad Labem 18.08.2020


Personalistika a mzdy

Díky nově přijatému zákonu ze dne 16. 6. 2020 se promíjí některým zaměstnavatelům pojistné na sociální zabezpečení, a to za kalendářní měsíce červen, červenec a srpen 2020. Prominutím pojistného se rozumí snížení vyměřovacího základu a využít ho mohou pouze zaměstnavatelé splňující stanovené podmínky.

Nárok na prominutí pojistného uplatníte na tiskopisu Přehled o výši pojistného (PVPOJ), který je nutné nově odeslat pouze elektronicky. Pro měsíce, za které se pojistné promíjí (červen-srpen), je tiskopis doplněn o snížený vyměřovací základ.

Splnění podmínek nároku na prominutí pojistného posuzuje zaměstnavatel sám. V případě, že splňujete podmínky a chcete za vybraný měsíc (červen-srpen) uplatnit prominutí sociálního pojistného, zatrhněte tento měsíc v agendě Globální nastavení/Mzdy v sekci Prominutí pojistného na SP.

Toto nastavení proveďte před vystavením mezd za příslušný měsíc. V případě, že máte mzdy již vystaveny, je nutné je zeditovat, případně vystavit znovu.

Nárok na prominutí pojistného má zaměstnavatel, který splňuje tyto podmínky:

 • zaměstnává v pracovním poměru v posledním dni kalendářního měsíce nejvýše 50 zaměstnanců účastných nemocenského pojištění (do tohoto počtu se zahrnují i zaměstnanci v pracovním poměru, kterým zaměstnání trvá, ale nepracují např. z důvodu mateřské nebo rodičovské dovolené, tzv. neplacené dovolené apod., přičemž není rozhodná ani výše úvazku; naopak se v počtu nezohledňují zaměstnanci s uzavřenými dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr - o pracovní činnosti a o provedení práce)
 • počet těchto zaměstnanců v posledním dni kalendářního měsíce činí alespoň 90 % počtu těchto zaměstnanců k 31. březnu 2020
 • úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru za kalendářní měsíc činí alespoň 90 % úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru za březen 2020
 • odvedl pojistné, které jsou povinni platit jeho zaměstnanci (6,5 % z vyměřovacího základu zaměstnance), a to ve stanovené lhůtě (tj. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce) a ve výši uvedené v přehledu o výši pojistného
 • za kalendářní měsíc nečerpá prostředky na částečnou úhradu mzdových nákladů poskytované zaměstnavatelům z Cíleného programu podpory zaměstnanosti (tzv. program Antivirus A a B)

Stanovení sníženého vyměřovacího základu zaměstnavatele
V příslušném měsíci, pro který nastavíte volbu v globálním nastavení, bude programem automaticky provedeno snížení vyměřovacího základu sociálního pojištění placeného zaměstnavatelem, a to u zaměstnanců, u kterých lze vyměřovací základ snížit.

Vyměřovací základ zaměstnavatele nebude snížen o vyměřovací základ zaměstnance:

 • kterému byla dána výpověď z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c), zákoníku práce - tento důvod uveďte do pole Způsob ukončení na záložce Doplňkové údaje v agendě Personalistika, nebo zadejte na záložku Daně a pojistné typ Snížení vym. základu SP - nelze uplatnit
 • jehož pracovní poměr netrvá k poslednímu dni měsíce, ve kterém je uplatňováno snížení vyměřovacího základu - není třeba nic nastavovat, program vychází z údaje v poli Datum odchodu na záložce Pracovní poměr v agendě Personalistika
 • s druhy pracovního poměru A až Z a zaměstnání malého rozsahu - není třeba žádné speciální nastavení, rozhodující je údaj v poli Druh na záložce Pracovní poměr v agendě Personalistika, resp. nastavení typu "zaměstnání malého rozsahu" na záložce Daně a pojistné.

U každého zaměstnance bude vyměřovací základ sociálního pojištění snížen nejvýše o 1,5 násobek průměrné mzdy, tj. 52 253 Kč, část vyměřovacího základu převyšující částku 52 253 Kč se do sníženého vyměřovacího základu zaměstnavatele zahrne vždy.

Snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele dle výše uvedených pravidel bude automaticky zohledněno v tiskopisu Přehled o výši pojistného (PVPOJ). Ten je nutné odeslat výhradně elektronicky do 20. dne v měsíci následujícím po vykazovaném období. Zaměstnavatel, který již podal přehled za měsíce červen, červenec a srpen, nemůže dodatečně uplatnit prominutí pojistného. Snížený vyměřovací základ se také projeví v tiskových sestavách Soupis sociálního pojištění, Rekapitulace mezd, Přehled mezd a Přehled sociálního pojištění.

Při zaúčtování mezd bude automaticky vytvořen ostatní závazek na odvod sociálního pojištění za zaměstnavatele ze sníženého vyměřovacího základu a za zaměstnance z nesníženého vyměřovacího základu.

Snížený vyměřovací základ zaměstnavatele nemá vliv na výpočet základu daně (superhrubou mzdu). Plátci daně, kteří uplatní snížený vyměřovací základ, budou standardně navyšovat příjem poplatníka pro účely výpočtu základu daně o 33,8 %. Prominutí pojistného nemá rovněž vliv na stanovení maximálního vyměřovacího základu pro odvod sociálního pojištění.


28.05.2020 - K nákupu OOPP. V lednu jsem nakupoval ochrannou roušku za 1,19,- Kč bez DPH. V koroně byla nabídka za 35,- Kč bez DPH a podařilo se sehnat o 10,-Kč levnější. Dnes je na trhu nejlevnější za 14,- Kč. Doporučujeme s předzásobením ještě tak měsíc počkat. Ceny budeme sledovat a dáme vědět. Konečně jsme rozeslali faktury za odebrané OOPP a dezinfekci. Omlouváme se za nepřesnosti v některé faktuře způsobené tehdejším chaosem, ale hlavně současné nepřítomností paní, která balila a odesílala poštou objednané zboží. Asociace, abychom všichni mohli odečíst DPH, musela fakturu vystavit přes společnost ELPIS, která je plátcem DPH. Faktura je k vidění níže v PDF souboru. Asociace není plátcem DPH.                     Zdravím všechny, Jarda Mangl


27.05.2020 - Výbor Asociace je stanoven na 09.06.2020 od 09.00 v Kostelci.


27.05.2020 - Přihlásila se nám jedna kolegyně pro práci na sekretariátu Asociace, v případě dohody vám bude představena.


15.04.2020 - VELIKONOČNÍ DOPIS ČLENŮM A KONZULTANTŮM


16.03.2020 - Nouzový stav státu, karanténa COVID -19, jak přistupovat dnes k LP? Jednoduchý návod, který si každá PS upraví dle svého


16.03.2020 - ASOCIACE PRO SVÉ ČLENY ZAJISTILA OMEZENÉ MNOŽSTVÍ ŠIROKOSPEKTRÁLNÍ DEZINFEKCE VIZ MAIL. BUDEME OBJEDNÁVAT ROUŠKY A FILTRY VČETNĚ JEDNORÁZOVÉHO OBLEČENÍ, KDO MÁ ZÁJEM AŤ POŠLE OBJEDNÁVKU DO 17.03.2020, CENU NEVÍME.  


16.03.2020 - Doporučení NFDA k COVID 19 - strojový překlad GOOGLE


16.03.2020 - OBJEDNÁVKY NA ŠIROKOSPEKTRÁLNÍ DEZINFEKCI ZASÍLEJTE NA ASOCIACI


22.02.2020 - PŘESTUPKY A SANKCE  v pohřebnictví


05.02.2020 - Předsmluvní pracovní smlouva? POZOR!

Slíbili vám práci, pak couvli. Teď už se můžete bránit

Nový občanský zákoník stanoví pravidla pro takzvanou předsmluvní odpovědnost.Pohovor u budoucího zaměstnavatele.

Praha - Pan Jiří měl solidní práci, ale po mnoha letech chtěl zkusit změnu. Uspěl ve výběrovém řízení u firmy, která nabízela zajímavější práci i vyšší plat. Vše vypadalo výborně - měla o něj zájem, šlo o zavedenou seriózní společnost, s budoucím šéfem se na další schůzce dohodl na nástupu od prosince a ještě si pak vyměnili mail s podrobnostmi.

Jiří podal výpověď v dosavadním zaměstnání, ale na konci listopadu přišel šok. Z nové firmy mu volali, že museli přehodnotit své plány, takže plánované místo pro něj od pondělí nemají. Bohužel předtím nedostal ani pracovní smlouvu - její podpis totiž budoucí šéf sliboval až na začátek prosince s tím, že jejich personalistka to dříve nestíhá a je to přece "jen formalita". Jiří tak nečekaně zůstal bez práce i bez peněz.

Lidé, kteří se po 1. lednu 2014 ocitnou v podobné situaci jako on, už budou v lepší situaci. Nový občanský zákoník totiž výslovně zakotvuje takzvanou předsmluvní odpovědnost. Zjednodušeně řečeno: Když se druhá strana tváří, že smlouvu uzavře, a na poslední chvíli "cukne", lze po ní požadovat náhradu škody.

Fungovat to má i naopak - stejné právo získají firmy ve vztahu k budoucím zaměstnancům. Pokud se s uchazečem dohodnou na nástupu a on těsně před ním couvne, hrozí mu problémy i přes to, že ještě nepodepsal smlouvu.

Náhradu škody mohou firma nebo uchazeč požadovat i tehdy, jestliže se dodatečně ukáže, že druhá strana při vyjednávání pracovní smlouvy úmyslně sdělila nepravdivé údaje nebo něco podstatného zamlčela. Nový občanský zákoník totiž výslovně hovoří o možném postihu za nepoctivé jednání před uzavřením smlouvy.

Pravidla o předsmluvní odpovědnosti se přitom týkají nejen pracovního práva, ale všech soukromoprávních vztahů jak mezi podnikateli, tak mezi firmou a spotřebitelem nebo i mezi běžnými občany navzájem. Nejpravděpodobnější je jejich využití v obchodních vztazích mezi podnikateli. Komplikace čekají na firmy nabízející mystery shopping či spotřebitelské testy.

Pozor na to, co slibujete

Na zásadě, že každý může vést jednání o smlouvě svobodně a neodpovídá za to, že ji neuzavře, se nic nemění. Podle nového občanského zákoníku však nesmí jít o situaci, kdy někdo zahájí jednání nebo v něm pokračuje, aniž má úmysl smlouvu uzavřít. A klíčová jsou pak zejména následující ustanovení:

Dospějí-li strany při jednání o smlouvě tak daleko, že se uzavření smlouvy jeví jako vysoce pravděpodobné, jedná nepoctivě ta strana, která přes důvodné očekávání druhé strany v uzavření smlouvy jednání ukončí, aniž pro to má spravedlivý důvod.

Zákoník dále stanoví, že při jednání o uzavření smlouvy si smluvní strany sdělí všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ví nebo vědět musí, tak aby se každá ze stran mohla přesvědčit o možnosti uzavřít platnou smlouvu a aby byl každé ze stran zřejmý její zájem smlouvu uzavřít.

Strana, která jedná nepoctivě, má podle nového zákoníku nahradit druhé straně škodu. Ta je omezena na částku odpovídající ztrátě z neuzavřené smlouvy v obdobných případech.

"Pokud si tedy firma například bezprostředně před uzavřením pracovní smlouvy rozmyslí zaměstnávání pracovníka, aniž by k tomu měla spravedlivý důvod, může být povinna nahradit škodu, která nepřijatému pracovníkovi vznikla. Jako vždy však bude záležet na konkrétních okolnostech případu," říká Viktor Zelinka z advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík.

Následky hrozí i v případě, že je pak smlouva skutečně uzavřena. "Pokud si strany při vyjednávání pracovní smlouvy nesdělí vzájemně všechny okolnosti rozhodné pro její uzavření, například zaměstnavatel zatají, že tato pozice vyžaduje časté pracovní cesty, pak odpovídá druhé straně za újmu, která jí v důsledku toho vznikla," upozorňuje Marie Janšová z advokátní kanceláře Glatzová&Co.

Raději opatrně

Jak vykládat pojem "spravedlivý důvod", který nečekané ukončení jednání ospravedlňuje? "Tento pojem by měl být posuzován z obecného vnímání spravedlnosti, přičemž by se vždy měl vzít v úvahu širší kontext konkrétní situace. Pokud jedna ze stran ztratí důvěru v partnera, z jeho jednání získá negativní pocit, bude se zřejmě jednat o spravedlivý důvod ukončení jednání, neboť nikdo nemůže být "spravedlivě" nucen uzavřít smlouvu s někým, komu nevěří. Takováto nedůvěra by ale neměla pramenit z pouhého rozmaru," vysvětluje Daniel Vitouš, právník společnosti Ambruz & Dark Deloitte Legal.

Odpovědnost lze omezit nebo vyloučit, pokud protistraně dáme jasně najevo, že jednání může skončit i jinak než uzavřením smlouvy. Tedy když jí například upozorníme, že ještě jednáme s dalšími zájemci nebo že zatím jen "mapujeme situaci".

"Vhodné je například dát protistraně najevo, na čem závisí konečné rozhodnutí smlouvu uzavřít, aby průběh jednání nevzbuzoval v druhém účastníkovi naději, že k tomu již bez dalšího dojde. V ideálním případě je vhodné vše písemně zadokumentovat a nechat si potvrdit, že protistrana o těchto okolnostech ví. Tento důkaz může totiž hrát stěžejní roli v případném soudním sporu," doporučuje Zelinka.

Konkrétnější mantinely předsmluvní odpovědnosti poskytnou až případná rozhodnutí soudů, k nimž spory podle nového občanského zákoníku doputují.

Pokud jde o pracovní poměry, i nadále existuje čistější řešení: Uzavřít smlouvu s klasickou zkušební dobou, během níž lze smlouvu kdykoliv ukončit i bez udání důvodu. S "nechtěným" pracovníkem nebo naopak zaměstnavatelem se tak lze podle zákoníku práce rozloučit třeba hned po prvním dni. (Teoreticky i v takovém případě hrozí odpovědnost za škodu, jestliže by druhá strana prokázala, že šlo o čistě účelový krok.)

Hrozba pro mystery shopping?

Odpovědnost toho, kdo "zahájí jednání o smlouvě a pokračuje v něm, aniž má úmysl smlouvu uzavřít", mimo jiné ohrožuje firmy zabývající se takzvaným mystery shoppingem nebo spotřebitelskými testy.

"V otevřené tržní společnosti je právem každého zjišťovat si údaje o stavu trhu a možných nabídkách různých podnikatelů. Nikdo také nemůže odpovídat za to, že smlouvu neuzavře. Pouhá nezávazná poptávka po podmínkách případné smlouvy proto do rozsahu předsmluvní odpovědnosti nespadá," ujišťuje Lukáš Poddaný, advokát společnosti Ambruz & Dark Deloitte Legal.

Problém však podle něj může nastat v okamžiku, kdy by tyto společnosti skutečně začaly jednat o uzavření smlouvy. Například když si už nechají připravit návrh přímo pro danou osobu nebo si domluví schůzku, kde by se smlouva měla podepsat, ačkoliv ji od počátku neměly úmysl uzavřít. U pouhého testu lze obtížně splnit i další zákonnou povinnost, a to pravdivě sdělit při jednání všechny důležité okolnosti.

Online deník Aktuálně.cz oslovil v listopadu několik společností nabízejících mystery shopping. Ukázalo se, že se na nový zákoník teprve připravují a konkrétní dopady zatím nedokážou odhadnout.

"V současné době vyhodnocujeme detailně možné dopady, chystáme úpravy smluvních vztahů jak směrem k zadavatelům, tak k mystery shopperům," říká Tomáš Macků ze společnosti Ipsos Company.

"Mystery shopping děláme v 90 procentech případů na objednávku klienta v jeho distribuční síti," podotýká Michal Osuský ze společnosti NMS Market Research. Těchto situací se nová úprava nedotkne, protože zadavatel nebude náhradu škody požadovat. Osuský připouští, že u zbývajících případů - testování konkurence a nezávislých auditů - teď bude řešení komplikovanější.

"Tyto firmy by se měly vyvarovat toho, aby druhé straně vznikla újma," doporučuje Ondřej Mikula z advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík.

Zkoušet oblečení se nebojte

Ustanovení o předsmluvní odpovědnosti lze použít i na vztahy mezi firmou a běžným spotřebitelem, nebo i mezi občany navzájem. Měli by se tedy lidé začít bát, pokud "začnou jednat o kupní smlouvě" například v obchodě s oblečením nebo elektronikou?

"Při zkoušení oblečení či testování elektroniky by nemělo dojít k naplnění předpokladů pro vznik předsmluvní odpovědnosti. Takový krok je spíše prohlížením, vybíráním zboží než jednáním o uzavření smlouvy," říká advokát Viktor Zelinka.

Při takových situacích navíc zpravidla nevzniká větší škoda, a druhé straně se tak nevyplatí jít do sporu. Opět ale bude záležet na konkrétních případech a míře "nepoctivého jednání".

Možnosti už tu jsou

Nový občanský zákoník sice od ledna 2014 věnuje předsmluvní odpovědnosti několik ustanovení a hovoří o ní konkrétněji, případná odpovědnost za škodu při nepoctivém jednání nicméně vyplývala už z dosavadního občanského i obchodního zákoníku. Obecně totiž zmiňují povinnost jednat v právním (obchodním) styku poctivě, v souladu s dobrými mravy a předcházet případné škodě.

Právě kvůli své obecnosti a malému povědomí veřejnosti se příliš podobných sporů zatím k soudu nedostalo. Výjimkou je verdikt Nejvyššího soudu z roku 2006 potvrzující, že strana, která na poslední chvíli odmítne smlouvu uzavřít, může nést odpovědnost za škodu vzniklou tomu, kdo jednal v takzvané dobré víře.

Zdroj: GOOGLE - Petr Kučera


04.02.2020 - Základní informace k EET - připravujeme na 3 nebo 4/2020 školení

Nová fáze EET odstartuje v květnu 2020. Elektronická evidence tržeb bude rozšířena na řemeslníky, lékaře, advokáty či zemědělce. Novelu zákona o evidenci tržeb ještě chtějí Piráti i ODS napadnout u Ústavního soudu.

Některé novinky spojené s EET začnou platit už letos. Od listopadu bude na účtenkách opět nutné uvádět daňové identifikační číslo (DIČ), které ale nesmí obsahovat rodné číslo poplatníka. Od 1.11. bude EET omezena jen na tržby inkasované na území ČR. V současnosti podléhají evidenci tržeb i příjmy inkasované v zahraničí.

Novelu zákona o evidenci tržeb schválili v září poslanci, následně ji podepsal prezident Miloš Zeman a začátkem října vyšla ve Sbírce zákonů. Proto je jasné, že se nová povinnost dotkne zemědělců, pekařů, cukrářů, řezníků, právníků, účetních, lékařů, kadeřnic, opravářů nebo řemeslníků (a také tržeb z dodání zboží) už v květnu 2020.

Schillerová: Opozice nemá šanci

Ústavní soud už jednou elektronickou evidenci posvětil, nicméně muselo dojít k legislativním úpravám původní normy. ÚS zakázal zmíněné uvádění rodných čísel podnikatelů na účtenkách, rozhodl o tom, že EET nebude platit u některých bezhotovostních plateb, a že budou zrušena některá zvýhodnění (případné další výjimky měl stanovit zákon).
Ministryně financí Alena Schillerová je po schválení novely přesvědčena, že opozice nemá se svým návrhem šanci. "Pátek třináctého je nešťastný den pro živnostníky. Není to ale konec, budeme bojovat dál. My považujeme EET za něco naprosto špatného, co dopadá na ty nejmenší podnikatele," řekl předseda ODS Petr Fiala. V pátek 13. září hlasovalo pro novelu 104 ze 189 ve Sněmovně přítomných poslanců.

"EET podnikatelům přináší řadu konkrétních výhod. Jejím zavedením se Česká republika zařadila mezi bezmála dvacítku evropských zemí, ve kterých již některá forma evidence hotovostních tržeb funguje," doplňuje k zákonu ministryně financí Alena Schillerová.

Výjimku z EET budou mít drobní živnostníci s ročními výdělky do 600 tisíc. Zákon jim přináší možnost evidovat tržby ve zvláštním off-line režimu. Více si přečtěte v textu Rozšíření EET dostalo šanci na BusinessInfo.cz.
Součástí novely je i snížení DPH na vodné, stočné a stravovací a další služby.

EET: Odpůrci prohráli, podnikatelé si zvykli

Za každé kalendářní čtvrtletí bude muset podnikatel, který se rozhodne evidovat off-line, poslat na finanční úřad oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu (a to do 20 dnů od konce kvartálu). Účtenku vystaví z bločku, který si předtím vyzvedne na finančním úřadu. Evidovat bez EET budou moci také společnosti (právnické osoby), ´které jsou poskytovateli služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a přijímají za jejich poskytování úhrady od zdr. pojišťovny´ a fyzické osoby, jež neplatí DPH a nemají víc než dva zaměstnance.

Jak bude oznámení vypadat a jaké všechny údaje v něm budou muset evidující uvádět, zatím není jasné. Ministerstvo financí to aktuálně řeší. Výsledek prý oznámí podnikatelům včas.

Jak to bude u DPH?

Ke snížení DPH dochází u kadeřnických a holičských služeb, oprav jízdních kol, obuvi, úprav a oprav oděvů a textilních výrobků a prodeje točeného piva, kde se daň sníží ze stávající jednadvacetiprocentní sazby na deset procent.

U vodného a stočného bude DPH nižší o pět procentních bodů (pokles z nynějších 15 na 10 procent). Návrh počítá také s dalším snižováním DPH v sektoru stravovacích služeb a podávání nealkoholických nápojů, a to rovněž na 10 procent.

"Významné snížení DPH má za cíl podnikatelům zvýšit čistou marži. V případě vodného a stočného však dojde i ke snížení cen pro konečné spotřebitele, protože v oblasti vodárenství je Ministerstvo financí cenovým regulátorem," vysvětluje Schillerová.

Podnikatelé, kteří začnou v roce 2020 evidovat tržby elektronicky, budou moci v daňovém přiznání pro příští rok uplatnit jednorázovou slevu na dani z příjmů fyzických osob, a to do 5000 korun. Elektronická evidence tržeb se bude postupně vztahovat na všechny oblasti podnikání, ve kterých dochází k přijímání hotovostních tržeb.

Výjimky z evidence tržeb:

 • Telekomunikační služby
  předplacené karty - tržby z telekomunikačních služeb a služeb s nimi souvisejících (např. čerpání kreditu, nákup jízdenky na MHD přes SMS)
 • Hazardní hry
  všechny tržby ze všech druhů hazardních her, kde je dostatečná regulace a dohled podle stávajícího zákona o hazardu
 • Obchodní letecká doprava
  tržby z obchodní letecké dopravy a služeb poskytovaných v přímé souvislosti s ní (např. výběr sedadla)
 • Nevidomí poplatníci
 • Předvánoční prodej ryb v období od 18. prosince do 24. prosince
 • Provozování sociálních služeb                                                                                                          Zdroj:GOOGLE

9.1. 2020 - Znenie Zákona č. 131/2010 Z.z. po zapracovaní novelizácie Zákonom č. 398/2019 Z.z.


2.1.2020 - Výměr MF č. 01/2020 ze dne 17. prosince 2019, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

13.12.2019 - přidán do legislativy zákon 48/1997 Sb., zdravotní pojištění.

12.12. 2019 - Aktualizace ČSN 150 70 požadavky na pohřební služby, ke kterým jsme se vyjadřovaly za ASPS ČR a to pan Borovička a Rambousek. Aktualizaci a její názvosloví upravil na MMR pan Kotrlý, s čímž jsme nemohli souhlasit a opět se projevila jeho povrchní znalost pohřebnictví. Budeme věřit že Česká agentura pro standardizaci přihlédne k našim požadovaným změnám v názvosloví. Bohužel tuto zamýšlenou normu nemůžeme zveřejnit čtenářům, až po jejím schválení a přijetí.
 • Norma 15017 - a její překlad do českého jazyka
  1. 3.2. přejmenovat na "urna - úřední popelnice"
  2. 3.3. přejmenovat na "jednorázový hygienický vak"
  3. 3.4. přejmenovat na "rukojeti jednorázového hygienického vaku"
  4. 3.8. přejmenovat na "katafalk"
  5. 3.12. přejmenovat na "konzultace o předplaceném pohřbu"
  6. 3.13. přejmenovat na "kondukt"
  7. 3.14. slovo "náprava" nahradit "zlepšení"
  8. 3.15. slovo "pohřbívání" zaměnit za "pohřbení"
  9. 3.17. zaměnit zemřelého na LP/JLP
  10. 3.18. do závorky LP/JLP
  11. 3.28. přejmenovat na "pohřební limuzína"
  12. 3.30. přejmenovat na "lidské pozůstatky a ostatky"
  13. 3.32. místo slova "robustní" vložit "odolný"
  14. 3.37. přejmenovat na "chladicí/mrazicí zařízení"
  15. 3.38. nahradit slova "konečné uložení" na "pohřbením"
  16. 3.41. přejmenovat "online pohřební makléř"
  17. 3.42. přejmenovat "online pohřební zprostředkovatel"
  18. 3.46. přejmenovat na "plánování a předplacení pohřbu" (V originále jsou to 2 slova
  19. 3.53. místo "odpočinku", dát "pohřbení"
  20. 3.58. pro pozůstalé, pro výstav LP
  21. 4.b. vymazat slovo "hluboká"
  22. 4.h. upravit na "objektivní, čestné a citlivé publikace a reklama"
  23. 5.2.1. f) zaměnit slovo "rekvizitami" slovem "pomůckami"
  24. 7.3.1 všude zaměnit "smuteční vozy" na "pohřební limuzíny"
  25. 7.3.2.3. přepsat "pevně" na "hermeticky uzavřené rakve"
  26. 7.3.2.5. "Transportní vaky" přepsat na "jednorázový hygienický vak"
  27. 7.3.3. chyba - Doplňkový materiál
  28. 7.3.4. "Stojan na rakve" přepsat na "katafalk"
  29. 9.2.1. b) pořízení
  30. 10.2. Online pohřební makléř
  31. 10.3. online pohřební zprostředkovatel

   


  8.11.2019 - INFORMACE KE KONTROLÁM SPECIALIZOVANÉHO FINANČNÍHO ÚŘADU

  Z výše uvedeného rozhodnutí regulátora  plyne povinnost VŠEM poskytovatelům pohřebních služeb mít zpracovanou kalkulaci za zpopelnění zemřelého. Regulátor v tomto případě neuznal princip IČO - IČO a vztáhl regulaci i na poskytovatele pohřebních služeb.

  V zásadě je vhodné NEUVÁDĚT ve fakturách "zpopelnění či žeh", nebo "urna" související se zpopelněním.

  Doporučuji v ceníkách a fakturách uvádět k výše uvedenému, formulaci typu "smuteční akt" jako "paušál". Nic méně musíte mít na zpopelnění a kdo má ještě obřadní síň kde uvádí ve faktuře "pronájem", také vypracované kalkulace. V kalkulačním řádku pro žeh musí být uvedená cena z krematoria - identická! Jelikož se jedná o cenu věcně usměrňovanou součástí kalkulace budou další položky. V příštím týdnu zde představíme návrh kalkulace ze které můžete vycházet a další informace vyplývající z kontrol specializovaného finančního úřadu.


  Dezinfekční řád pro pohřební služby


  Převozy na pitvu - důležitá informace


  9.3. 2019 - od 9.00 Výroční setkání členů Asociace svolává předseda.
  Jednání se uskuteční v Kostelci nad Labem, Brandýská 1143.

  17.07.2018 - Převod nájmu hrobu po zemřelém.

  26.6.2018 - Na co si dát pozor?

  11.6.2018 - Návrh KODEXU CTI člena Asociace k vyjádření členům do konce 8/2018

  28.5.2018 - GDPR dodatek pracovní smlouvy

  22.5.2018 - Firemní směrnice GDPR k vaší úpravě. - POZOR SMLOUVA JE CHRÁNĚNA AUTORSKY - JE K DISPOZICI PŘES P. RAMBOUSKA


  17.5. 2018 - POZOR NA KONTROLY

  Upozorňujeme, že se pomalu rozbíhají  ministerské kontroly a také kontroly Specializovaného finančního úřadu na dodržování cen za "sociální pohřby", nebo pronájmu obřadních síní. Obsah ministerských kontrol a na co si dát pozor, níže ke stažení.

  K fin. kontrole je třeba mít vypracovanou kalkulaci pro "sociální pohřeb v souladu s vyhláškou o slušném pohřbení", která platí již od 1.9. 2017.  Dále je třeba mít u těch, kteří mají v nájmu komunální obřadní síň, také vypracovanou kalkulaci. U předmětných ceníků zapomeňte na slovo nájem, nebo dostanete flastr v řádech několika desítek tisíc. V případě potřeby volejte mne, nebo Petra či Tondu Cíchu, kteří mají bohaté zkušenosti s kontrolou tohoto typu :), a nekopejte to před sebou!!


  17.5.2018 - aktuální info k GDPR!!

  Stáhněte si prosím všechny níže uvedené soubory a přečtěte si je. Když něčemu nebudete rozumět, zavolejte!!


  10.5.2018 - Schválený Řád pohřební služby ELPIS ke stažení a vaší úpravě pro svojí PS. Musíte si ho potom nechat schválit Krajským hygienikem!!


  23.4. 2018 - Výkopové práce - hroby


  23.4. 2018 - Od kdy a jak často lékařské prohlídky?  23.4.2018 - IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ A OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ   ADMINISTRATIVA


  17.07.2018 - Seznam Krajských hygienických stanic.

  28.6.2018 - Den daňové svobody "ČERVEN"???

  11.6. 2018 - připravujeme úhradu skupinových poplatků OSA za hudební reprodukovanou produkci se slevou. Doporučujeme neuzavírat jednotlivé smlouvy - vyčkejte výsledku jednání.

  6.6. 2018 - zápis z výborové schůze Litoměřice

  23.4. 2018 - Seznam prací a pracovišť zakázaných ženám a mladistvým 


  Vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel 

  23.4.2018 - Vyhláškou 37/2018 Sb., se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění pozdějších předpisů 37/2018 Sb. 22.3.2018 Jedná se o změny v posuzování a definicích nemocí, které ovlivňují zdravotní způsobilost 


  10.7.2018 - Jednoduchý provozní řád od naší členky paní Voňkové z Jaroměře k úpravě.

  15.6. 2018 - reklamační řád k úpravě

  23.4.2018 - POZOR na kontroly Inspekce práce, hygieny a Státního požárního dozoru!!!

  Připravujeme základní seznámení s povinnostmi k BOZP a PO (bezpečnost práce + požární ochrana)

  Seznámení s problematikou a povinnostmi majitele pohřební služby bude přes SKYPE. 

  Přihlášku zašlete na info@aspscr.cz s uvedením firmy, kontaktní osoby a funkční SKYPE adresou do 10.5.2018. Úvod do školení pro naše členy je zdarma.

  PROGRAM:

  • ÚVODNÍ INFORMACE
  • 1. ANALýZA RIZIK A OPATřENí K JEJICH ODSTRANěNí
  • 2. ANALýZA RIZIK A PROVáDěNí OPATřENí PřI SPOLUPRáCI VíCE FIREM
  • 3. ŠKOLENí O BOZP
  • 4. KATEGORIZACE PRACí
  • 5. PRáCE ZAKáZANé žENáM A MLADISTVýM
  • 6. PRACOVNěLéKAřSKé SLUžBY
  • 7. OSOBNí OCHRANNé PRACOVNí PROSTřEDKY, MYCí, čISTíCí A DEZINFEKčNí PROSTřEDKY, OCHRANNé NáPOJE
  • 8. OPATřENí PRO PříPAD ZDOLáVáNí MIMOřáDNýCH UDáLOSTí
  • 9. PRACOVNí úRAZY A NEMOCI Z POVOLáNí
  • 10. ROčNí PROVěRKA BOZP
  • 11. KONTROLY, REVIZE A úDRžBA STROJů, PříSTROJů A ZAříZENí
  • 12. ZAJIšTěNí POžáRNí OCHRANY

  22.3. 2018 - Návrh na zápis změny zapsaných údajů do spolkového rejstříku


  8.3.2018 - doplněna legislativa a zákon o pohřebnictví - úplná aktuální verze

  5.3.2018 - Náš kolega Dr. Rambousek zaslal pro potřeby našich členů informační tabulku registrovaných církví v ČR, s proklikem přímo na  

  Rejstřík registrovaných církví a náboženských společností.


  9.2. 2018 - KURZ VYŠŠÍHO HYGIENICKÉHO ZAOPATŘENÍ

  Vážení kolegové, pro naše členy platí speciální cenová nabídka školení vyššího hygienického zaopatření s certifikátem u pana Dr. Rambouska v Litoměřicích v ceně 18000,- Kč + DPH za osobu.

  Zde si dovoluji připomenout, že je důležité aby certifikaci vlastnili pouze majitelé nebo jednatelé firem a ti si potom proškolí svůj personál. Jestli pošlete na školení personál, může se stát, že po absolvování kurzu a získání certifikace vám ani nepoděkují a odejdou ke konkurenci. 

  Přihlášky na pana Dr. Rambouska nebo na Asociaci.  9.2. 2018 - od našeho kolegy Dr. Rambouska  

  Soupis evidovaných církví v ČR

  00489778 Apoštolská církev 02144034 Armáda spásy - církev 00445231 Bratrská jednota baptistů 73634174 Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü 00445223 Českobratrská církev evangelická 00445193 Církev adventistů sedmého dne 00445215 Církev bratrská 00445185 Církev československá husitská 49371517 Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů v České republice 26522942 Církev Křesťanská společenství 73634891 Církev Nová naděje 02263823 Církev Nový Život 03487679 Církev Oáza 73632465 Církev řeckokatolická 73632848 Církev římskokatolická 73635189 Církev Slovo života 01544004 Církev Svatého Řehoře Osvětitele 73635715 Církev víry 73634387 Církev živého Boha 62936611 Evangelická církev augsburského vyznání v České republice 00445240 Evangelická církev metodistická 00438341 Federace židovských obcí v České republice 47475111 Jednota bratrská 00460541 Křesťanské sbory 63025159 Luterská evangelická církev a. v. v České republice 73631639 Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny, Hnutí Hare Krišna 00460524 Náboženská společnost českých unitářů 60163291 Náboženská společnost Svědkové Jehovovi 00460532 Novoapoštolská církev v ČR 73631094 Obec křesťanů v České republice 00445177 Pravoslavná církev v českých zemích 73634166 Ruská pravoslavná církev, podvorje patriarchy moskevského a celé Rusi v České republice 00445312 Slezská církev evangelická augsburského vyznání 03659925 Společenství Josefa Zezulky 00445304 Starokatolická církev v ČR 73633259 Ústředí muslimských obcí 73631647 Višva Guru Díp Hindu Mandir - české hinduistické společenství 73634255 Višva Nirmala Dharma


  Vážené členstvo, abychom předešli desinformacím ohledně nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, můžete si níže stáhnout a vytisknout plné znění tohoto závazného právního předpisu vydaného v Úředním věstníku L119 EU, jako svazek 59 ze dne 4.5.2016.

  Obrázky skvěle doplní obsah článku a vzbudí ve čtenářích zájem ho otevřít. První obrázek se zároveň zobrazí i v náhledu. Zajímavý úvodní obrázek vám tak pomůže zvýšit atraktivitu vašeho článku.

  Mnoho z nás je chráněno autorskou smlouvou JUDr. Petra Rambouska, kterou obdrží každý zákazník - klient. Najdou se ovšem i tací klienti, kteří zneužijí naší důvěry a prostě neplatí za objednané služby a zboží. Dosavadní soudní praxe příliš nenasvědčovala přisouzení smluvních pokut. Teď díky Petrovi je tomu jak doufáme naopak. Zmíněný rozsudek bude...

  Jednoduché a krátké články vám pomohou udržovat čtenáře v obraze. Zajímavý úvodní odstavec a stručný, informativní obsah zaručí, že se k vám budou rádi vracet pro další novinky.