NASTĚNKA :)

9.1. 2020 - Znenie Zákona č. 131/2010 Z.z. po zapracovaní novelizácie Zákonom č. 398/2019 Z.z.


2.1.2020 - Výměr MF č. 01/2020 ze dne 17. prosince 2019, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

13.12.2019 - přidán do legislativy zákon 48/1997 Sb., zdravotní pojištění.

12.12. 2019 - Aktualizace ČSN 150 70 požadavky na pohřební služby, ke kterým jsme se vyjadřovaly za ASPS ČR a to pan Borovička a Rambousek. Aktualizaci a její názvosloví upravil na MMR pan Kotrlý, s čímž jsme nemohli souhlasit a opět se projevila jeho povrchní znalost pohřebnictví. Budeme věřit že Česká agentura pro standardizaci přihlédne k našim požadovaným změnám v názvosloví. Bohužel tuto zamýšlenou normu nemůžeme zveřejnit čtenářům, až po jejím schválení a přijetí.
 • Norma 15017 - a její překlad do českého jazyka
  1. 3.2. přejmenovat na "urna - úřední popelnice"
  2. 3.3. přejmenovat na "jednorázový hygienický vak"
  3. 3.4. přejmenovat na "rukojeti jednorázového hygienického vaku"
  4. 3.8. přejmenovat na "katafalk"
  5. 3.12. přejmenovat na "konzultace o předplaceném pohřbu"
  6. 3.13. přejmenovat na "kondukt"
  7. 3.14. slovo "náprava" nahradit "zlepšení"
  8. 3.15. slovo "pohřbívání" zaměnit za "pohřbení"
  9. 3.17. zaměnit zemřelého na LP/JLP
  10. 3.18. do závorky LP/JLP
  11. 3.28. přejmenovat na "pohřební limuzína"
  12. 3.30. přejmenovat na "lidské pozůstatky a ostatky"
  13. 3.32. místo slova "robustní" vložit "odolný"
  14. 3.37. přejmenovat na "chladicí/mrazicí zařízení"
  15. 3.38. nahradit slova "konečné uložení" na "pohřbením"
  16. 3.41. přejmenovat "online pohřební makléř"
  17. 3.42. přejmenovat "online pohřební zprostředkovatel"
  18. 3.46. přejmenovat na "plánování a předplacení pohřbu" (V originále jsou to 2 slova
  19. 3.53. místo "odpočinku", dát "pohřbení"
  20. 3.58. pro pozůstalé, pro výstav LP
  21. 4.b. vymazat slovo "hluboká"
  22. 4.h. upravit na "objektivní, čestné a citlivé publikace a reklama"
  23. 5.2.1. f) zaměnit slovo "rekvizitami" slovem "pomůckami"
  24. 7.3.1 všude zaměnit "smuteční vozy" na "pohřební limuzíny"
  25. 7.3.2.3. přepsat "pevně" na "hermeticky uzavřené rakve"
  26. 7.3.2.5. "Transportní vaky" přepsat na "jednorázový hygienický vak"
  27. 7.3.3. chyba - Doplňkový materiál
  28. 7.3.4. "Stojan na rakve" přepsat na "katafalk"
  29. 9.2.1. b) pořízení
  30. 10.2. Online pohřební makléř
  31. 10.3. online pohřební zprostředkovatel

   


  8.11.2019 - INFORMACE KE KONTROLÁM SPECIALIZOVANÉHO FINANČNÍHO ÚŘADU

  Z výše uvedeného rozhodnutí regulátora  plyne povinnost VŠEM poskytovatelům pohřebních služeb mít zpracovanou kalkulaci za zpopelnění zemřelého. Regulátor v tomto případě neuznal princip IČO - IČO a vztáhl regulaci i na poskytovatele pohřebních služeb.

  V zásadě je vhodné NEUVÁDĚT ve fakturách "zpopelnění či žeh", nebo "urna" související se zpopelněním.

  Doporučuji v ceníkách a fakturách uvádět k výše uvedenému, formulaci typu "smuteční akt" jako "paušál". Nic méně musíte mít na zpopelnění a kdo má ještě obřadní síň kde uvádí ve faktuře "pronájem", také vypracované kalkulace. V kalkulačním řádku pro žeh musí být uvedená cena z krematoria - identická! Jelikož se jedná o cenu věcně usměrňovanou součástí kalkulace budou další položky. V příštím týdnu zde představíme návrh kalkulace ze které můžete vycházet a další informace vyplývající z kontrol specializovaného finančního úřadu.


  Dezinfekční řád pro pohřební služby


  Převozy na pitvu - důležitá informace


  9.3. 2019 - od 9.00 Výroční setkání členů Asociace svolává předseda.
  Jednání se uskuteční v Kostelci nad Labem, Brandýská 1143.

  17.07.2018 - Převod nájmu hrobu po zemřelém.

  26.6.2018 - Na co si dát pozor?

  11.6.2018 - Návrh KODEXU CTI člena Asociace k vyjádření členům do konce 8/2018

  28.5.2018 - GDPR dodatek pracovní smlouvy

  22.5.2018 - Firemní směrnice GDPR k vaší úpravě. - POZOR SMLOUVA JE CHRÁNĚNA AUTORSKY - JE K DISPOZICI PŘES P. RAMBOUSKA


  17.5. 2018 - POZOR NA KONTROLY

  Upozorňujeme, že se pomalu rozbíhají  ministerské kontroly a také kontroly Specializovaného finančního úřadu na dodržování cen za "sociální pohřby", nebo pronájmu obřadních síní. Obsah ministerských kontrol a na co si dát pozor, níže ke stažení.

  K fin. kontrole je třeba mít vypracovanou kalkulaci pro "sociální pohřeb v souladu s vyhláškou o slušném pohřbení", která platí již od 1.9. 2017.  Dále je třeba mít u těch, kteří mají v nájmu komunální obřadní síň, také vypracovanou kalkulaci. U předmětných ceníků zapomeňte na slovo nájem, nebo dostanete flastr v řádech několika desítek tisíc. V případě potřeby volejte mne, nebo Petra či Tondu Cíchu, kteří mají bohaté zkušenosti s kontrolou tohoto typu :), a nekopejte to před sebou!!


  17.5.2018 - aktuální info k GDPR!!

  Stáhněte si prosím všechny níže uvedené soubory a přečtěte si je. Když něčemu nebudete rozumět, zavolejte!!


  10.5.2018 - Schválený Řád pohřební služby ELPIS ke stažení a vaší úpravě pro svojí PS. Musíte si ho potom nechat schválit Krajským hygienikem!!


  23.4. 2018 - Výkopové práce - hroby


  23.4. 2018 - Od kdy a jak často lékařské prohlídky?  23.4.2018 - IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ A OPATŘENÍ K JEJICH ODSTRANĚNÍ   ADMINISTRATIVA


  17.07.2018 - Seznam Krajských hygienických stanic.

  28.6.2018 - Den daňové svobody "ČERVEN"???

  11.6. 2018 - připravujeme úhradu skupinových poplatků OSA za hudební reprodukovanou produkci se slevou. Doporučujeme neuzavírat jednotlivé smlouvy - vyčkejte výsledku jednání.

  6.6. 2018 - zápis z výborové schůze Litoměřice

  23.4. 2018 - Seznam prací a pracovišť zakázaných ženám a mladistvým 


  Vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel 

  23.4.2018 - Vyhláškou 37/2018 Sb., se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění pozdějších předpisů 37/2018 Sb. 22.3.2018 Jedná se o změny v posuzování a definicích nemocí, které ovlivňují zdravotní způsobilost 


  10.7.2018 - Jednoduchý provozní řád od naší členky paní Voňkové z Jaroměře k úpravě.

  15.6. 2018 - reklamační řád k úpravě

  23.4.2018 - POZOR na kontroly Inspekce práce, hygieny a Státního požárního dozoru!!!

  Připravujeme základní seznámení s povinnostmi k BOZP a PO (bezpečnost práce + požární ochrana)

  Seznámení s problematikou a povinnostmi majitele pohřební služby bude přes SKYPE. 

  Přihlášku zašlete na info@aspscr.cz s uvedením firmy, kontaktní osoby a funkční SKYPE adresou do 10.5.2018. Úvod do školení pro naše členy je zdarma.

  PROGRAM:

  • ÚVODNÍ INFORMACE
  • 1. ANALýZA RIZIK A OPATřENí K JEJICH ODSTRANěNí
  • 2. ANALýZA RIZIK A PROVáDěNí OPATřENí PřI SPOLUPRáCI VíCE FIREM
  • 3. ŠKOLENí O BOZP
  • 4. KATEGORIZACE PRACí
  • 5. PRáCE ZAKáZANé žENáM A MLADISTVýM
  • 6. PRACOVNěLéKAřSKé SLUžBY
  • 7. OSOBNí OCHRANNé PRACOVNí PROSTřEDKY, MYCí, čISTíCí A DEZINFEKčNí PROSTřEDKY, OCHRANNé NáPOJE
  • 8. OPATřENí PRO PříPAD ZDOLáVáNí MIMOřáDNýCH UDáLOSTí
  • 9. PRACOVNí úRAZY A NEMOCI Z POVOLáNí
  • 10. ROčNí PROVěRKA BOZP
  • 11. KONTROLY, REVIZE A úDRžBA STROJů, PříSTROJů A ZAříZENí
  • 12. ZAJIšTěNí POžáRNí OCHRANY

  22.3. 2018 - Návrh na zápis změny zapsaných údajů do spolkového rejstříku


  8.3.2018 - doplněna legislativa a zákon o pohřebnictví - úplná aktuální verze

  5.3.2018 - Náš kolega Dr. Rambousek zaslal pro potřeby našich členů informační tabulku registrovaných církví v ČR, s proklikem přímo na  

  Rejstřík registrovaných církví a náboženských společností.


  9.2. 2018 - KURZ VYŠŠÍHO HYGIENICKÉHO ZAOPATŘENÍ

  Vážení kolegové, pro naše členy platí speciální cenová nabídka školení vyššího hygienického zaopatření s certifikátem u pana Dr. Rambouska v Litoměřicích v ceně 18000,- Kč + DPH za osobu.

  Zde si dovoluji připomenout, že je důležité aby certifikaci vlastnili pouze majitelé nebo jednatelé firem a ti si potom proškolí svůj personál. Jestli pošlete na školení personál, může se stát, že po absolvování kurzu a získání certifikace vám ani nepoděkují a odejdou ke konkurenci. 

  Přihlášky na pana Dr. Rambouska nebo na Asociaci.  9.2. 2018 - od našeho kolegy Dr. Rambouska  

  Soupis evidovaných církví v ČR

  00489778 Apoštolská církev 02144034 Armáda spásy - církev 00445231 Bratrská jednota baptistů 73634174 Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü 00445223 Českobratrská církev evangelická 00445193 Církev adventistů sedmého dne 00445215 Církev bratrská 00445185 Církev československá husitská 49371517 Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů v České republice 26522942 Církev Křesťanská společenství 73634891 Církev Nová naděje 02263823 Církev Nový Život 03487679 Církev Oáza 73632465 Církev řeckokatolická 73632848 Církev římskokatolická 73635189 Církev Slovo života 01544004 Církev Svatého Řehoře Osvětitele 73635715 Církev víry 73634387 Církev živého Boha 62936611 Evangelická církev augsburského vyznání v České republice 00445240 Evangelická církev metodistická 00438341 Federace židovských obcí v České republice 47475111 Jednota bratrská 00460541 Křesťanské sbory 63025159 Luterská evangelická církev a. v. v České republice 73631639 Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny, Hnutí Hare Krišna 00460524 Náboženská společnost českých unitářů 60163291 Náboženská společnost Svědkové Jehovovi 00460532 Novoapoštolská církev v ČR 73631094 Obec křesťanů v České republice 00445177 Pravoslavná církev v českých zemích 73634166 Ruská pravoslavná církev, podvorje patriarchy moskevského a celé Rusi v České republice 00445312 Slezská církev evangelická augsburského vyznání 03659925 Společenství Josefa Zezulky 00445304 Starokatolická církev v ČR 73633259 Ústředí muslimských obcí 73631647 Višva Guru Díp Hindu Mandir - české hinduistické společenství 73634255 Višva Nirmala Dharma


  Vážené členstvo, abychom předešli desinformacím ohledně nařízení EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, můžete si níže stáhnout a vytisknout plné znění tohoto závazného právního předpisu vydaného v Úředním věstníku L119 EU, jako svazek 59 ze dne 4.5.2016.

  Mnoho z nás je chráněno autorskou smlouvou JUDr. Petra Rambouska, kterou obdrží každý zákazník - klient. Najdou se ovšem i tací klienti, kteří zneužijí naší důvěry a prostě neplatí za objednané služby a zboží. Dosavadní soudní praxe příliš nenasvědčovala přisouzení smluvních pokut. Teď díky Petrovi je tomu jak doufáme naopak. Zmíněný rozsudek bude...

  Obrázky skvěle doplní obsah článku a vzbudí ve čtenářích zájem ho otevřít. První obrázek se zároveň zobrazí i v náhledu. Zajímavý úvodní obrázek vám tak pomůže zvýšit atraktivitu vašeho článku.

  Jednoduché a krátké články vám pomohou udržovat čtenáře v obraze. Zajímavý úvodní odstavec a stručný, informativní obsah zaručí, že se k vám budou rádi vracet pro další novinky.