Odborná veřejnost

ČLÁNKY


INFORMAČNÍ POVINNOST NA WEBU, VE SMLOUVĚ A NEJLÉPE VYVĚŠENÁ I NA PROVOZOVNĚ ČLENA ASOCIACE SOUKROMÝCH POHŘEBNÍCH SLUŽEB V ČR.

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů
Ve smyslu a podle ustanovení zákona § 14, § 20 až § 20za zák. 364/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění předpisů pozdějších, s odkazem na občanský zákoník č. 89/2012 Sb. se poskytuje klientu tato

INFORMACE o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů
(1) Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu, kterým je Česká obchodní inspekce - www.coi.cz. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvádějí se tyto informace i na těchto internetových stránkách.

(2) V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat."

Dle zákona o evidenci tržeb informujeme: Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. EET evidujeme v běžném režimu.


Rozbor stanoviska MZ ČR

Odboru dohledu nad zdravotním pojištěním

k problematice proplácení transportů zemřelých pojištěnců VZP


Seminář pořádaný 

panem Mgr. Tomášem Kotrlým za účasti Jana Frišhonse z 

ÚSL LF MU a FNUSA Brno.

Pohřebnictví, hřbitovy a správný postup při úmrtí

- Úprava lidských pozůstatků -

Integracentrum s.r.o., Hotel Avanti, 16.6. 2017, Brno.


SBÍRKA ZÁKONŮ - ZÁKON 193 (KTERÝ NOVELIZUJE 256/2001 Sb., KE STUDIU V PDF), KDO NEMÁ pdf, NÍŽE JE UVEDENÝ TEXT ZÁKONA ke čtení.


28.6.2017 

VYHLÁŠKA o stanovení postupu obce při zajištění slušného způsobu pohřbení.

Asociace soukromých pohřebních služeb v ČR na svém zasedání k obsahu vyhlášky, která byla zaslána MMR 29.5. 2017, vyjádřila po podrobných konzultacích s MMR souhlas s jejím obsahem a vyhlášku jako celek doporučila MMR ke schválení. Schválení a podporu vyhlášce také Asociace vyjádřila HK ČR.

Vyhláška jako celek dle našeho názoru, je průlomový dokument, který mimo jiné zavede jak doufáme nejen pořádek, ale i požadovanou pietu při pohřbení LP. Dále nás MMR informovalo o vyřešení problematiky "sociální urny", která byla v mnoha případech předmětem zneužívání, tzn. využíváním " institutu "sociálního pohřbu", kdy pozůstalí prohlásili, že na pohřeb nemají peníze a později si za nízkou úhradu sociálního pohřbu urnu vyzvedli, čímž poškodili všechny slušné občany, kteří za stejnou službu pohřební zaplatili významně více. 

K tématu "sociálního pohřbu" a předmětné vyhlášky připravujeme samostatný článek.

Níže je uveden text předmětné vyhlášky navržený MMR.

Návrh

VYHLÁŠKA

ze dne ... 2017

o stanovení postupu obce při zajištění slušného způsobu pohřbení

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 31 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů (dále jen "zákon"), ve znění zákona č. 479/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 122/2004 Sb., zákona č. 67/2006 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 202/2015 Sb. a zákona č. .../2017 Sb., k provedení § 5 odst. 4:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje postup obce při zajištění pohřbení těla zemřelého slušným způsobem podle místních zvyklostí (dále jen "slušné pohřbení"), jsou-li naplněny podmínky podle § 5 odst. 1 zákona.

§ 2

(1) Obec po přijetí informace podle § 5 odst. 6 zákona vyžádá od lékaře, který provedl prohlídku těla zemřelého, stejnopis Listu o prohlídce zemřelého (dále jen "List")[1]) a ověří svou místní příslušnost k zajištění slušného pohřbení.

(2) Pokud obec zjistí, že není místně příslušná k zajištění pohřbení, předá bezodkladně informaci spolu s Listem místně příslušné obci a současně o tom uvědomí osobu, u které je tělo zemřelého uloženo.

(3) Obec ověří, zda od oznámení úmrtí uplynula lhůta podle § 5 odst. 1 zákona.

(4) Obec informuje o zajištění slušného pohřbení matriční úřad, který provedl zápis úmrtí fyzické osoby do knihy úmrtí.

Slušné pohřbení

§ 3

 • Obec zajistí slušné pohřbení těla zemřelého bez zbytečného odkladu.
 • Obec při zajištění slušného pohřebení postupuje tak, aby nevznikaly zbytečné náklady a aby byla co nejméně zatěžována osoba, u které je tělo zemřelého uloženo.

§ 4

(1) Obec při zajištění slušného pohřbení postupuje tak, aby náklady na slušné pohřbení byly tvořeny nejvýše těmito položkami:

 • použití chladícího zařízení,
 • použití mrazícího zařízení,
 • rakev dle ČSN Rakve 49 3160,
 • vložka do konečné rakve,
 • vystýlka do konečné rakve,
 • transportní vak,
 • úprava těla zemřelého
 • umývání,
 • holení,
 • stříhání,
 • kosmetické úpravy,
 • rubáš,
 • návleky na chodidla,
 • oblečení do šatů nebo rubáše,
 • uložení těla zemřelého do rakve,
 • manipulace s rakví, jinou obdobnou schránkou nebo transportním nosítkem,
 • přeprava těla zemřelého (kromě přepravy na pitvu a z pitvy do místa pohřbení),
 • uložení těla zemřelého v rakvi do hrobu nebo hrobky na veřejném pohřebišti
 • nájem hrobového místa na dobu tlecí,
 • hrobnické práce,
 • opatření hrobového místa, nebo
 • zpopelnění těla zemřelého v krematoriu
 • uložení popela do pevně uzavíratelné urny s označením,
 • urna,
 • převoz urny s lidskými ostatky na veřejné pohřebiště,
 • uložení urny s lidskými ostatky do úložiště jednotlivých uren na veřejném pohřebišti, nebo
 • uložení urny s lidskými ostatky do hrobu nebo hrobky na veřejném pohřebišti, nebo
 • rozptyl zpopelněných lidských ostatků na veřejném pohřebišti, nebo
 • vsyp zpopelněných lidských ostatků na veřejném pohřebišti,
 • opatření hrobového místa,
 • zpracování žádosti o pohřbení a ostatní náklady související se zajištěním uvedených činností.

(2) Při uplatňování náhrady nákladů vynaložených na slušné pohřbení vyhotoví obec celkový seznam nákladů v členění podle odstavce 1. K jednotlivým položkám seznamu musí přiložit doklady prokazující vynaložení příslušného nákladu.

(3) Při uplatňování náhrady nákladů vynaložených na slušné pohřbení obec uvede

a) u položky podle odstavce 1 písm. a) a b) počet dnů chlazení případně mrazení těla zemřelého,

b) u položky podle odstavce 1 písm. l) počet najetých kilometrů,

c) jednotlivé položky seznamu nákladů ke každému jednotlivému pohřbení zemřelého samostatně, uplatňuje-li náhradu nákladů vynaložených na slušné pohřbení více těl zemřelých.

 • Přílohou seznamu podle odstavce 2 je:
 • smlouva o zajištění slušného pohřbení,
 • rozhodnutí soudu o zastavení řízení o pozůstalosti, bylo-li zahájeno,
 • u zemřelého státního příslušníka cizího státu doklad o zahájení řízení o pozůstalosti soudem jiného státu,
 • doklad o pohřbení,
 • faktura k zaplacení nákladů slušného pohřbení.
 • Obec uplatňující náhradu nákladů podle odstavce 2 musí dále uvést

a) identifikační údaje obce,

b) číslo bankovního účtu obce,

c) jméno zemřelého, jehož pohřbení obec zajistila, je-li známo, a den, měsíc a rok úmrtí.

§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2017.


1) Vyhláška č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí matky (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého), ve znění vyhlášky č. 364/2015 Sb.


Fórum uskutečněné k Novele zákona o pohřebnictví ze dne 21.6.2017 v Kostelci nad Labem a jejím dopadům na soukromé pohřební služby.

VOLNÝ ZÁPIS:

Především se musíme omluvit za nevhodně zvolený termín ve všední den, ale jinak to nešlo. Pro příště napravíme a zvolíme vhodnější čas, třeba neděli. Prostě čas nečeká a je třeba jednat.

Asociace soukromých pohřebních služeb si dovolí poděkovat jak přihlášeným, tak zůčasněným pohřebním službám za účast ve všední den a za příspěvky k projednávané Novele zákona o pohřebnictví.

Dík patří panu Ladislavu Kopalovi, předsedovi Sdružení pohřebnictví za úvodní projev a zhodnocení situace, tak jak ho vidí Sdružení pohřebnictví. Užší spolupráci s Asociací, někteří členové Sdružení nepodporují a odmítají.

Zásadní stanovisko SP bude Asociaci zděleno příští týden. Asociace se po obdržení stanoviska vyjádří.

Účastníci fóra prošli celou Novelu zákona o pohřebnictví a vyjádřili se především k dopadům na soukromé pohřební služby.

Mimo samotnou Novelu, účastníci se shodli na dalším problému, který významně tržně poškozuje soukromé pohřební služby

Tím je samotný stát, potažmo komunální podniky - pohřební služby jako rozpočtové organizace, většinou spojené s komunálním podnikem služeb. Zde je záměrně skrytá neekonomičnost komunálních pohřebních služeb, které tím udržují podnákladové ceny pohřbů a parazitují na soukromém podnikání odlivem zákazníků, kterým jde jen o cenu a ne o kvalitu. Dlužno dodat, že některé komunální pohřební služby fungují jako dobře placené politické trafiky pro zkrachovalé komunální politiky a funkcionáře. Shoda účastníků fóra panuje v názoru tyto rozpočtové organizace předělat na s.r.o. nebo jiné subjekty, které ze zákona musí podnikat se ziskem! Tím se srovná nerovnost v podnikání mezi komunálem a soukromým podnikáním.

Účastníci fóra konstatovali, že prosazená Novela zákona o pohřebnictví je z části špatná, ovšem od 1.9.2017 platná. 

Účastníci fóra se shodli, že dopad Novely na soukromé pohřební služby bude především v těchto oblastech:

1) Místnost pro pozůstalé k zajištění oblečení zesnulé osoby bude muset mít SPS od 31.8.2019.

2) V technických průkazech vozidel musí být uvedeno, že vozidlo kategorie M1 - je speciální pohřební vozidlo, nejpozději so 31.8.2017.

3) Speciální pohřební vozidla musí každý rok na technickou prohlídku, platí od 2017.

4) Provozní řád pohřební služby musí být zpracován nejspíše jen u nově založených SPS po platnosti zákona, tak chápeme literu zákona (bude projednáno s MMR).

5) Bezpodmíněčně je třeba uvédst administrativu do pořádku v souladu s platným právním pořádkem nejlépe okamžitě, nejpozději do 31.8.2017.

6) Znovu upozorňujeme, že budou chodit kontroly na EET. MF nás 2 x upozorňovalo na povinnost u SPS mít EET od 31.3.2017.

7) Účastníci se shodli, že pohřebnictví v roce 2017 je cenově na úrovni roku 1989, tzn. že současné ceny jsou o cca 20% levnější než v roce 1989. Evropský cenový průměr ceny pohřbu je 2,5 násobek průměrného platu. Tato veličina garantuje slušné platy v pohřebnictví (za těžkou a psychicky a časově náročnou práci) a kvaltní pohřební a kremační služby.

8) Plnění Novely zákona o pohřebnictví a jeho další nové povinnosti, dodržování a plnění BOZP, zajištění sociálního smíru se zaměstnancemi v mzdové rovině, kdy někteří pracovníci pobírají 12000,- čistého  za cca 160 hodin je naprosto katastrofální a je neakceptovatelné , probíhá státem vynucené navyšování minimální mzdy, to vše bude vyžadovat úpravu cen pohřbů na úroveň Evropy. V současnosti s ohledem na zásadní podfinancování pohřebnictví je třeba připomenout, že statistický občan (nemluvně až důchodce) na hlavu utratí za pochutiny, cigarety a alkohol měsíčně cca 190,-Kč, na slušný pohřeb pak musí měsíčně odložit 100,- Kč, což až na výjimky občan nedělá a pak se diví.

9) Novela zákona o pohřebnictví přinesla standard "slušného pohřbu", což je ke cti MMR. Dočtete se v dalším článku věnovanému ekonomice pohřebnictví.

10) Účastníci se dále shodli na nutnosti intenzivní spolupráce s kontrolním orgánem na MMR, kdy se tento orgán bude upozorňovat na porušování platného zákona od 1.9.2017 subjekty, ovšem je třeba se podepsat :), jinak si na špatnou konkurenci nestěžujte. Je třeba se zaměřit na hromadné transporty LP. Stížnosti můžete také zasílat na adresu Asociace mailem info@aspscr.cz nebo telefonicky konzultovat. Stížnost poté bude datovou schránkou doručena kontrolnímu orgánu MMR. 

Asociace bude velmi bedlivě sledovat práci kontrolního orgánu MMR a při vašem podezření z podjatosti kontrolního orgánu, se bezodkladně obraťte na naši Asociaci v právní poradě či zastupování. Jestli má řád a pořádek platit pro nás, tak pak ho musíme vynutit  i na kontrolním orgánu.


Výzva pro všechny pohřební služby


Vážené kolegyně, vážení kolegové!
Jistě je Vám znám stav projednávání novely zákona o pohřebnictví a nyní i veřejně odhalovaná činnost spolku Tobit, z. s., na území celé České republiky. Sdělujeme Vám, že od 19. června 2016 se koná - je v běhu soudní řízení u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou 79 Cm 65/2016 řízení o zrušení
tohoto spolku.
Vzhledem k tomu, že se bude dokazovat činnost spolku působícího v celé České republice v době jeho dosavadní existence od září 2013 doposud, přichází v úvahu návrh soudu na provedení důkazů výslechy svědků - všech provozovatelů pohřebních služeb - držitelů koncese podle zákona o
pohřebnictví č. 256/2001 Sb. Držitelů koncesí v České republice, ke dni 30. 09.  2016, je celkem 619.
Abychom nemuseli navrhovat Váš osobní výslech Městským soudem v Praze a trvat na něm (u právnických osob na výslechu statutárních orgánů), po Vašem předchozím poučení soudem o trestnosti křivé svědecké výpovědi podle trestního zákoníku, pokud by nebyla uváděna pravda či by bylo cokoliv pro věc podstatné zamlčováno, navrhujeme Vám dobrovolnou součinnost s našimi spolky, stojícími na straně podané žaloby (žalobci jsou: JUDr. Mgr. Petr Rambousek, MBIE, Sdružení pohřebnictví v ČR a Asociace pohřebních služeb v ČR), a žádáme Vás o:

- Zaslání kopií všech daňových dokladů/faktur za pohřby plodů a mrtvě narozených dětí za období od září 2013 do 31. 10. 2016, ve kterých byli objednavateli ThLic. Tomáš Kotrlý, Th. D., nar. 11. 05. 1972, adresou: Široká 64/12, 110 00 Praha 1 - Josefov,

Ing. Jana Vališová, nar. 26. 03. 1967, adresou: Matky Boží 1160/25, 586 01 Jihlava, nebo spolek Tobit, z. s., IČ 02127989, se sídlem: Široká 64/12, 110 00 Praha 1 - Josefov,

a to bez ohledu na výši částky účtované Vámi za tato pohřbení plodů a mrtvě narozených dětí,

- Zaslání - bez osobních údajů objednavatelů - daňových dokladů/faktur za pohřby plodů a mrtvě narozených dětí za období od září 2013 do 31. 10. 2016, kdy objednavateli byli rodiče, t. j. matka či otec, plodu po potratu či mrtvě narozeného dítěte, a to bez ohledu na výši částky účtované Vámi za tato pohřbení plodů a mrtvě narozených dětí

- Zaslání - bez osobních údajů objednavatelů - daňových dokladů/faktur za pohřby plodů a mrtvě narozených dětí za období od září 2013 do 31. 10. 2016, kdy objednavatelem byly jiné osoby, odlišné od případů výše uvedených, a to bez ohledu na výši částky účtované Vámi za tato pohřbení plodů a mrtvě narozených dětí.

Odpovědi zasílejte elektronickou poštou - E-Maily - do 10. prosince 2016 ve
formátu WORD či PDF na adresy níže zde uvedené:

Sdružení pohřebnictví v ČR: ladislav.kopal@volny.cz,
Asociace pohřebních služeb v ČR: info@aspscr.cz, nebo
JUDr. Mgr. Petr Rambousek, MBIE: petrrambousek@aol.de.

Všechny písemnosti Vámi přeložené budou předány Městskému soudu v Praze s návrhem, aby byly čteny jako důkazy listinné, aniž byste museli být předvoláváni k soudu jako svědci.

Upozorňujeme, že doklady musejí být dohledány a nedojde-li k zaslání jinak, bude je vyžadovat soud pod sankcí za nesplnění. Doklady nemusejí být v úředně ověřených kopiích.


S pozdravy
Datum: 14. 11. 2016
Ladislav Kopal, Jaroslav Mangl, JUDr. Mgr. Petr Rambousek, MBIE
Předseda SP    Předseda ASPSČR                                                                         


Úředník Šlechtové
obchoduje s dětskou smrtí


Diskuse na MF Dnes z 2. listopadu 2016

Jan Dočekal 14615 Pokud se touto problematikou zabývá na ministerstvu ( = vstupuje do legislativy) a zároveň má v této oblasti jakýkoliv (!!!) soukromý zájem, tak to prostě smrdí na dálku. 2.11.2016 0:57

Jan Frauenberg 75470 Neziskově zisková organizace? 2.11.2016 0:18

Michal Jursa 77483 No, to uz chce fakt zaludek. Kseftarit a sat statni prachy pres detske mrtvolky, to je celkem humus. Pohrbit se samozrejme musi, ale postavit na tom dalsi dotacni kseftik mi prijde nechutne. 2.11.2016 5:04

Petr Vondracek 75130 Zrušte neziskové organizace - to jsou největší zloději dneška !! Například Jan Ruml - ano ten Ruml provozuje neziskovou s názvem ,,Sdružení pro integraci a migraci" - od státu dostali 8mil/Kč a z toho spotřebovali 6,25mil na vlastní náklady = mzdy !! 2.11.2016 5:41

Petr Kolář 28741
Živit se na mrtvolách dětí je typické pro hyeny... 2.11.2016 1:58

Alexandr Chytil 24251
Neziskovka se ziskem, všechno stejná pakáž. 2.11.2016 8:15

Radek Holík 18406
Další perla z úřadu ministerstva p. Šlechtové.... 2.11.2016 5:34

Ladislav Haška 43610
Chudák, chtěl bez vidiny zisku pomáhat lidem a nakonec to vypadá na solidní živnost. Něco jako hatefree? 2.11.2016 5:13

Petr Anger 94921
Všetci kradnú. 2.11.2016 0:54

Jan Novotny 4703
Střet zájmu u úředníků je úplně normální běžná činnost a to i u těch nejvyšších. 2.11.2016 5:07

Daniel Munzar 19826
Tak to me podrz v bercich... vono se snad da vydelat i na pohrbu prolitych spermii... 2.11.2016 1:00

David Zajdák 85201
Nepripsali jste mu v prijmeni jedno pismenko navic? 2.11.2016 2:30

Roman Caesar 93007
Podnikání jako každé jiné, jaký je rozdíl mezi státním příspěvkem a dotací? Jestli to někdo zvládne udělat za tolik nebo za tolik, je čistě jeho věc a věc dohody mezi ním a zákazníkem, popř. plátcem. Jiná věc je střet zájmů, ale přímo v tom podnikání problém nevidím. Pokud tedy ze své pozice neovlivňují, resp. nevynucují využívání jejich služeb např. nemocnicemi, to by zase byla nekalá soutěž 2.11.2016 1:24

Jiří Kudrna 98964
V pohřebnictví mám odslouženo 47 let. Až nyní má Chocholoušek na ministerstvu pobočku. 2.11.2016 8:59

Jiří Vavřík 74950
Smutné o smutné zemi a smutných lidech......... 2.11.2016 5:18

Vít Jůza 82618
Kolik účtují za pohřby ty pohřební služby, které tvrdí, že stačí polovina z 5000?? Mohly by své důstojné pohřby a jejich ceny trochu víc inzerovat, jistě by mezi těmi řádově dražšími uspěly ... . 2.11.2016 0:47

Daniel Munzar 19826
misto aby je dali na vyzkum a pomoci najit remedy na alzheimer, nekdo na tom vydela, ale spolecnost prodela... 2.11.2016 1:02

Jan Pech 67966
Nechci a nastesti nemam zkusenost, ale opravdu tu budou nekomu trhat hlavu za par tisicovek? Misto toho, aby lidi resili, ze nasli cestu pro psychicky HODNE trpici "skoro"rodice, tak resi tohle??? Za me pomer cena/vykon super a diky!!! 2.11.2016 0:36

Marek Slabihoudek 78123
Dneska by byl neziskovkou snad i Mozzarella ́s Funeral Parlor! 2.11.2016 9:51

Magda Katzová 96198
A když zemře třeba půlroční dítě, taky dostanou rodiče pohřebné? 2.11.2016 6:21

Martin Pospíšil 85167
Ten nový seriál na CT1, Kosmo, ona je to sranda, ale koukám, podle tohoto článku například, smutné je, že je to pravda. 2.11.2016 6:17

Josef Lampa 24357
Ano bude líp 2.11.2016 5:23

Robert Máslo 11177
Něco jako "kšeft zkomírá" nařídíme pohřbívání plodů zákonem? 2.11.2016 0:56

Dana Kociánová 23898
Ono to někoho překvapilo? Přece všeci kradnú, jenom mají různé metody. 2.11.2016 0:31

Vladislav Gryc 94482
Zrůdy. 2.11.2016 0:22