Odborná veřejnost

ČLÁNKY

SBÍRKA ZÁKONŮ - ZÁKON 193 (KTERÝ NOVELIZUJE 256/2001 Sb., KE STUDIU V PDF), KDO NEMÁ pdf, NÍŽE JE UVEDENÝ TEXT ZÁKONA.

Omlouváme se za tiskového "šotka", který vloudil původní zákon, děkujeme za pochopení, níže již správně a děkujeme kolegům za upozornění.

NOVELA ZÁKONA O POHŘEBNICTVÍ 256/2001 Sb., PLATNÁ OD 1. ZÁŘÍ 2017

ZÁKON ze dne 31. května 2017

Sbírka: 193/2017 ' Částka: 71/201710.7.2017

Derogace

Novelizuje: 258/2000, 256/2001, 274/2001, 449/2001, 139/2002, 326/2004, 229/1991, 455/1991, 183/2006, 372/2011

193
ZÁKON
ze dne 31. května 2017,
kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb.,
o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákonyParlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍZměna zákona o pohřebnictvíČl. IZákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 122/2004 Sb., zákona č. 67/2006 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 202/2015 Sb., se mění takto:
1. § 2 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 26 zní:
˙§ 2Vymezení základních pojmůPro účely tohoto zákona se rozumí
a) tělem zemřelého mrtvé lidské tělo nebo jeho části do pohřbení, pokud není za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem26) použito pro potřeby lékařské vědy, výzkumu nebo k výukovým účelům; tělem zemřelého je i tělo mrtvě narozeného dítěte,
b) jinými lidskými pozůstatky plod po potratu, včetně biologických zbytků potratu, není-li možné je od plodu oddělit, podle zvláštního právního předpisu; jiným lidským pozůstatkem je vždy plod po umělém přerušení těhotenství,
c) lidskými pozůstatky tělo zemřelého a jiné lidské pozůstatky,
d) lidskými ostatky lidské pozůstatky po pohřbení,
e) pohřbením uložení lidských pozůstatků do hrobu nebo hrobky na pohřebišti nebo jejich zpopelnění v krematoriu,
f) veřejným pohřebištěm prostor určený k pohřbení lidských pozůstatků nebo uložení lidských ostatků v podobě míst pro hroby a hrobky nebo úložiště jednotlivých uren nebo rozptylové či vsypové louky nebo jejich kombinace,
g) hrobovým místem místo na pohřebišti určené pro zřízení hrobu nebo hrobky nebo vyhrazené místo v úložišti jednotlivých uren, nebo na vsypové louce,
h) balzamací úprava lidských pozůstatků zamezující rozvoji posmrtných změn vyvolaných hnilobnými bakteriemi nebo hmyzem,
i) konzervací úprava lidských pozůstatků zpomalující rozvoj posmrtných změn vyvolaných hnilobnými bakteriemi nebo hmyzem,
j) úpravou těla zemřelého jeho úprava před pietním uložením do konečné rakve, zejména umývání, holení, stříhání, kosmetické úpravy a oblečení do šatů nebo rubáše,
k) konečnou rakví pevně zavřená rakev s lidskými pozůstatky určená pro jejich pohřbení, vyrobená z dřevěných desek nebo desek na bázi dřeva a splňující kritéria pevnosti rakve pro pohřbení nebo alespoň parametry ve shodě s určenou normou, definovanou v § 4a zákona o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,
l) totožností jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a státní příslušnost zemřelého,
m) exhumací vyzdvižení lidských ostatků nebo urny s lidskými ostatky z pohřebiště,
n) oznámením úmrtí informování o úmrtí alespoň jedné z osob uvedených v § 114 odst. 1 občanského zákoníku,
o) identifikací jiných lidských pozůstatků písemné potvrzení poskytovatele zdravotních služeb o potratu obsahující údaje o stáří plodu v týdnech, je-li známo, jeho pohlaví, pokud ho lze určit, datum potratu, je-li známo, nebo datum ukončení těhotenství a jméno, popřípadě jména, a příjmení matky,
p) vypravitelem pohřbu fyzická nebo právnická osoba sjednávající pohřbení do 96 hodin od oznámení úmrtí nebo obec zajišťující pohřbení podle § 5 odst. 1 až 3.--------------------
26) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.˙.Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.
2. § 3 a 4 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 3 znějí:
˙§ 3Neveřejná pohřebiště(1) Účelová zařízení určená výlučně pro uložení lidských pozůstatků nebo lidských ostatků členů řeholních řádů nebo kongregací a prostory pro uložení lidských pozůstatků nebo lidských ostatků členů uzavřených, zejména příbuzenských, společenství se považují za neveřejná pohřebiště.
(2) Za neveřejná pohřebiště se rovněž považují účelová zařízení určená výlučně pro uložení lidských pozůstatků nebo lidských ostatků příslušníků registrovaných církví a náboženských společností3), jejichž vnitřní předpisy a obřady neumožňují ukládání lidských pozůstatků nebo lidských ostatků na veřejném pohřebišti.
(3) Zřizovatelem i provozovatelem neveřejného pohřebiště smí být pouze registrovaná církev a náboženská společnost3) na pozemku v jejím vlastnictví. Pro provozování neveřejných pohřebišť se § 20 až 23 použijí obdobně; pro zrušení neveřejných pohřebišť se § 24 použije obdobně.
(4) Krajský úřad vydá k záměru zřídit neveřejné pohřebiště stanovisko, ve kterém ověří, zda jsou splněny požadavky podle odstavce 2. Stanovisko krajského úřadu je jedním z podkladů pro vydání rozhodnutí nebo opatření nebo jiného úkonu vyžadovaného stavebním zákonem. Pro výčet dotčených orgánů a povinnosti registrované církve a náboženské společnosti se použije § 17 obdobně.
(5) Provozovatel neveřejného pohřebiště je povinen před zahájením provozu vydat řád neveřejného pohřebiště, který musí být schválen krajským úřadem; obdobný postup musí být dodržen při každé změně řádu neveřejného pohřebiště. Krajský úřad předložený návrh schválí, pokud v něm bude upraven zejména způsob pohřbívání lidských pozůstatků a způsob evidence lidských pozůstatků.
§ 4(1) S lidskými pozůstatky a s lidskými ostatky musí být zacházeno důstojně a tak, aby nedošlo k ohrožení veřejného zdraví nebo veřejného pořádku; z těchto důvodů je zakázáno
a) upravit, konzervovat, balzamovat nebo vystavit tělo zemřelého nakažené morem, cholerou, žlutou zimnicí, pravými neštovicemi, skvrnivkou a hemoragickou horečkou typu Lassa, Marburg a Ebola, nebo dalšími infekčními onemocněními, vyvolanými jinými vysoce rizikovými biologickými agens a jejich toxiny, která stanoví opatřením obecné povahy příslušný orgán ochrany veřejného zdraví4a) (dále jen ˙nebezpečná nemoc˙); tělo zemřelého ve stavu pokročilého rozkladu nebo nakažené nebezpečnou nemocí smí být uloženo pouze do konečné rakve, a to v transportním vaku,
b) právnickým nebo podnikajícím fyzickým osobám konzervovat, balzamovat nebo vystavovat tělo zemřelého, a to i konzervované nebo balzamované, bez souhlasu zemřelé osoby,
c) vystavovat lidské pozůstatky před pohřbením, s výjimkou nekonzervovaného těla zemřelého, které může být vystaveno v otevřené rakvi do 1 týdne od úmrtí, a s výjimkou konzervovaného těla zemřelého, které může být vystaveno v otevřené rakvi i po uplynutí 1 týdne od úmrtí,
d) fyzickým osobám odstraňovat z těla zemřelého nesnímatelné náhrady,
e) trvale uložit lidské pozůstatky nebo je zpopelnit jiným způsobem než uvedeným v § 2 písm. e),
f) zacházet s lidskými pozůstatky nebo lidskými ostatky způsobem dotýkajícím se důstojnosti zemřelého nebo mravního cítění veřejnosti,
g) neoprávněně otevřít konečnou rakev s lidskými pozůstatky nebo urnu s lidskými ostatky, a
h) neoprávněně otevřít hrob nebo hrobku nebo neoprávněně provádět exhumaci.(2) Při úmrtí na námořním plavidle se musí zacházet s lidskými pozůstatky důstojně; postup při úmrtí se řídí zvláštním právním předpisem5).
(3) Poskytovatel zdravotních služeb, který poskytuje jednodenní nebo lůžkovou péči podle zvláštního právního předpisu26), a poskytovatel sociálních služeb podle § 34 odst. 1 písm. c) až f) zákona o sociálních službách, který
a) má zřízeno oddělení patologie nebo oddělení soudního lékařství, musí1. předat lidské pozůstatky provozovateli pohřební služby nebo vypraviteli pohřbu nebo osobě provádějící balzamaci či konzervaci umyté a, byla-li provedena pitva, zašité po jejím dokončení, je-li to možné,2. bezúplatně zajistit pro osoby uvedené v bo-du 1 možnost úpravy těla zemřelého a uložení lidských pozůstatků do rakve ve vhodné místnosti a umožnit jim nezbytnou hygienickou očistu,
b) nemá zřízeno oddělení patologie nebo oddělení soudního lékařství, musí bezúplatně zajistit provozovateli pohřební služby nebo vypraviteli pohřbu nebo osobě provádějící balzamaci či konzervaci možnost úpravy těla zemřelého ve vhodné místnosti a umožnit jim nezbytnou hygienickou očistu.(4) Jestliže došlo k úmrtí ve zdravotnickém zařízení nebo v zařízení sociálních služeb, nese poskytovatel uvedený v odstavci 3 po dobu 48 hodin od úmrtí náklady spojené s uložením lidských pozůstatků. Byla-li provedena pitva, počítá se lhůta 48 hodin od jejího ukončení. Pokud bylo v době podle věty první zajištěno pohřbení, nese poskytovatel náklady spojené s uložením lidských pozůstatků jen do doby zajištění pohřbení. Po uplynutí této lhůty nese náklady spojené s uložením lidských pozůstatků ve zdravotnickém zařízení nebo zařízení sociálních služeb a s jejich přepravou nebo uložením u jiné osoby vypravitel pohřbu.
(5) Pokud po uplynutí 48 hodin od úmrtí nemůže poskytovatel uvedený v odstavci 3 zajistit uložení lidských pozůstatků ve vlastním zařízení, zajistí jejich uložení u jiného poskytovatele uvedeného v odstavci 3 nebo u provozovatele pohřební služby; přitom si počínají tak, aby náklady spojené s přepravou a uložením lidských pozůstatků do pohřbení výrazně nepřevýšily obvyklé provozní náklady příslušného poskytovatele zdravotních nebo sociálních služeb za jejich chlazení, popřípadě mrazení.
--------------------
3) Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů.˙.3. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který zní:
˙§ 4a(1) Otevřít konečnou rakev s lidskými pozůstatky nebo urnu s lidskými ostatky je oprávněn pouze vypravitel pohřbu.
(2) Otevřít hrob nebo hrobku na pohřebišti nebo provádět exhumaci je oprávněn pouze provozovatel pohřebiště nebo osoba uvedená v řádu pohřebiště podle § 19 odst. 2 písm. k) nebo provozovatel pohřební služby podle podmínek uvedených v řádu pohřebiště podle § 19 odst. 2 písm. l).
(3) Odstavci 1 a 2 není dotčeno oprávnění státního zástupce podle zvláštního právního předpisu10).˙.
4. § 5 zní:
˙§ 5(1) Nesjedná-li ve lhůtě 96 hodin od oznámení úmrtí pohřbení těla zemřelého žádný vypravitel pohřbu ani žádný poskytovatel zdravotních služeb nebo univerzitní vysoká škola, která provádí anatomické pitvy v souladu s podmínkami stanovenými zvláštním právním předpisem26), neprojeví zájem o využití těla zemřelého pro potřeby lékařské vědy a výzkumu nebo k výukovým účelům, nebo nebyla- -li zjištěna totožnost mrtvého do 1 týdne od zjištění úmrtí, zajistí pohřbení slušným způsobem podle místních zvyklostí obec, na jejímž území k úmrtí došlo nebo bylo tělo zemřelého nalezeno, případně vyloženo z dopravního prostředku. O zajištění pohřbení podle věty první může obec uzavřít veřejnoprávní smlouvu s jinou obcí; podmínka stanovená v § 63 odst. 1 větě první zákona o obcích se nepoužije.
(2) Zajišťuje-li obec pohřbení těla zemřelého zpopelněním, je jeho součástí uložení urny s lidskými ostatky na veřejném pohřebišti.
(3) Tělo zemřelého, u něhož nebyla zjištěna totožnost, může být pohřbeno pouze uložením do hrobu nebo hrobky. Je-li prokázáno, že se jedná o tělo zemřelého státního příslušníka cizího státu, může obec zajistit jeho zpopelnění v krematoriu až po obdržení souhlasu příslušného státu s tímto druhem pohřbení na území České republiky; pokud obec tento souhlas do 1 měsíce od oznámení úmrtí neobdrží, zajistí pohřbení uložením do hrobu nebo hrobky.
(4) Činnosti podle odstavců 1 až 3 jsou zajišťovány obcí v přenesené působnosti. Prováděcí právní předpis stanoví postup obce při zajišťování slušného způsobu pohřbení.
(5) Obec, která zajistila pohřbení podle odstavců 1 až 3, přihlásí svoji pohledávku z titulu účelně vynaložených nákladů na slušné pohřbení podle místních zvyklostí do pasiv pozůstalosti. Bylo-li řízení o pozůstalosti zastaveno, nebo nebyla-li k němu dána pravomoc českých soudů, uplatní obec náhradu těchto nákladů u Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen ˙ministerstvo˙).
(6) Osoba, u které je tělo zemřelého uloženo, je povinna neprodleně informovat obec, na jejímž území došlo k úmrtí nebo bylo tělo zemřelého nalezeno, případně vyloženo z dopravního prostředku, že nastaly skutečnosti podle odstavce 1.
(7) Krajská hygienická stanice může v případě, že osoba byla v době úmrtí nakažena nebezpečnou nemocí,
a) stanovit pro vypravitele pohřbu nebo provozovatele pohřební služby způsob zacházení s lidskými pozůstatky, a
b) rozhodnout o povinnosti vypravitele pohřbu, není-li možné vyloučit riziko nákazy, o pohřbení zpopelněním bez ohledu na vůli zemřelé osoby, případně osob uvedených v § 114 odst. 1 občanského zákoníku nebo vypravitele pohřbu, a to i v případech uvedených v odstavci 3.(8) Odvolání proti rozhodnutí podle odstavce 7 nemá odkladný účinek.
(9) Náklady spojené s přepravou lidských pozůstatků a úkony s tím spojené, vyjma přepravy lidských pozůstatků na pitvu, hradí vypravitel pohřbu.˙.
5. Za § 5 se vkládají nové § 5a a 5b, které včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 27 znějí:
˙§ 5a(1) Poskytovatel zdravotních služeb, v jehož zdravotnickém zařízení došlo k potratu nebo ukončení těhotenství na žádost ženy nebo ze zdravotních důvodů,
a) zajistí uložení jiných lidských pozůstatků pro účely jejich pohřbení po dobu 96 hodin od potratu nebo ukončení těhotenství; v takovém případě se pro účely tohoto zákona potrat nebo ukončení těhotenství považuje za takovou skutečnost, jako by šlo o úmrtí; § 4 odst. 4 a 5 se použijí přiměřeně,
b) vydá jiné lidské pozůstatky k pohřbení s identifikací jiných lidských pozůstatků na základě žádosti osoby uvedené v § 114 odst. 1 občanského zákoníku ve lhůtě podle písmene a).(2) Pokud ve lhůtě podle odstavce 1 písm. a) nepožádá žádná z osob uvedených v § 114 odst. 1 občanského zákoníku o vydání jiných lidských pozůstatků k pohřbení, poskytovatel zdravotních služeb uvedený v § 4 odst. 3 s nimi naloží v souladu se zvláštním právním předpisem27).
§ 5bVyužívání údajů z informačních systémů veřejné správy(1) Ministerstvo pro výkon působnosti tohoto zákona využívá ze základního registru obyvatel tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
d) adresa místa pobytu,
e) datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který nepřežil.(2) Ministerstvo pro výkon působnosti tohoto zákona využívá z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví,
d) místo a okres narození; v případě narození v cizině, místo a stát,
e) rodné číslo,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) adresa místa trvalého pobytu,
h) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí státního občana České republiky mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
i) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil.(3) Ministerstvo pro výkon působnosti tohoto zákona využívá z informačního systému cizinců tyto údaje:
a) jméno, popřípadě jména, příjmení,
b) datum narození,
c) rodné číslo,
d) pohlaví,
e) místo a stát narození; v případě, že se cizinec narodil na území České republiky, místo a okres narození,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
g) druh a adresa místa pobytu na území České republiky,
h) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí.(4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě využít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo z informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
--------------------
27) § 91 zákona č. 372/2011 Sb.˙.6. § 6 a 7 včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 28 znějí:
˙§ 6Provozování pohřební služby(1) Provozování pohřební služby zahrnující činnosti spojené s úpravou lidských pozůstatků, jejich pohřbením a přepravou je koncesovanou živností, s výjimkou provozování pohřebiště, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren.
(2) Žadatel o koncesi na provozování pohřební služby musí prokázat svoji odbornou způsobilost, kterou se rozumí úspěšné získání profesní kvalifikace Sjednavatel pohřbení a profesní kvalifikace Pracovník pro úpravu a přepravu lidských pozůstatků podle zvláštního předpisu28) a
a) minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou a tříletá praxe v oblasti pohřebnictví, nebo
b) minimálně základní vzdělání a desetiletá praxe v oblasti pohřebnictví.(3) K udělení koncese k provozování pohřební služby je nutné stanovisko krajské hygienické stanice. Krajská hygienická stanice vydá kladné stanovisko, pokud žadatel o koncesi má k dispozici
a) chladicí a mrazicí zařízení odpovídající požadavkům uvedeným v § 7 odst. 1 písm. a) a f),
b) silniční motorové vozidlo určené k přepravě lidských pozůstatků odpovídající požadavkům uvedeným v § 9 odst. 1 a
c) místnost pro úpravu těla zemřelého a pro uložení lidských pozůstatků do rakve odpovídající požadavkům uvedeným v § 7 odst. 1 písm. h).(4) Chladicí a mrazicí zařízení podle odstavce 3 písm. a) a místnost pro úpravu těla zemřelého podle odstavce 3 písm. c) nesmí být umístěny v prostorách a areálech zdravotnického zařízení nebo zařízení sociálních služeb.
§ 7Povinnosti provozovatele pohřební služby(1) Provozovatel pohřební služby je povinen
a) upravit tělo zemřelého a k ukládání lidských pozůstatků do pohřbení používat rakve a výhradně chladicí, popřípadě mrazicí, zařízení, jejichž kapacita musí odpovídat průměrné třídenní potřebě, minimálně však se 3 místy,
b) před zahájením provozu vydat řád pro provozování pohřební služby, který musí být schválen krajskou hygienickou stanicí, zveřejnit ho na viditelném místě a vykonávat živnost v souladu s ním; obdobný postup musí být dodržen při každé změně řádu pro provozování pohřební služby,
c) zdržet se sjednávání pohřbení v prostorách a areálech zdravotnického zařízení nebo zařízení sociálních služeb, a to i prostřednictvím jiné osoby,
d) zdržet se při kontaktu s pozůstalými chování nešetrného k jejich citům a umožnit při smutečních obřadech účast registrovaných církví, náboženských společností nebo jiných osob v souladu s projevenou vůlí zemřelé osoby, a pokud se tato osoba během svého života ke smutečnímu obřadu nevyslovila, také v souladu s projevenou vůlí osob uvedených v § 114 odst. 1 občanského zákoníku,
e) postupovat po převzetí těla zemřelého podle pokynů uvedených na listě o prohlídce zemřelého, případně stanovených státním zástupcem, který je k tomu oprávněn podle zvláštního právního předpisu10),
f) ukládat lidské pozůstatky do pohřbení pouze v rakvi nebo v jiné obdobné schránce do chladicího zařízení zajišťujícího trvalé udržení teploty v rozmezí 0°C až +5°C a v případě, kdy doba od zjištění úmrtí prohlížejícím lékařem do pohřbení přesáhne 1 týden nebo kdy to vyžaduje stav lidských pozůstatků, v mrazicím zařízení zajišťujícím trvalé udržení teploty nižší než --10 °C,
g) předat provozovateli krematoria nebo pohřebiště společně s lidskými pozůstatky nebo lidskými ostatky doklad podle § 14 odst. 1 nebo 2 nebo § 22 odst. 2; v případě jiných lidských pozůstatků předat identifikaci jiných lidských pozůstatků,
h) bezúplatně umožnit vypraviteli pohřbu úpravu těla zemřelého a uložení lidských pozůstatků do rakve v místnosti se snadno omyvatelnými stěnami a nepropustnou podlahou, opatřené odpovídajícím osvětlením, přívodem teplé a studené vody, větráním a zabezpečením proti hmyzu, která je určena pro úpravu těla zemřelého, a pro uložení lidských pozůstatků do rakve, a umožnit mu nezbytnou hygienickou očistu,
i) vyzvat k převzetí a předat urnu s lidskými ostatky vypraviteli pohřbu způsobem a ve lhůtě stanovené řádem pro provozování pohřební služby; pokud do 12 měsíců ode dne výzvy provozovatele pohřební služby k převzetí vypravitel pohřbu urnu nepřevezme nebo není-li taková osoba, je provozovatel pohřební služby povinen zajistit uložení lidských ostatků do společného hrobu na veřejném pohřebišti,
j) vést evidenci o zacházení s lidskými pozůstatky a lidskými ostatky zejména v rozsahu1. jméno, popřípadě jména, příjmení, místo a datum narození, je-li známo, místo a datum úmrtí, je-li známo, kopie listu o prohlídce zemřelého,2. identifikace jiných lidských pozůstatků, a3. kopie dokladu o zpopelnění nebo pohřbení, datum a čas převzetí lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, datum a čas jejich uložení do chladicího, popřípadě mrazicího, zařízení, datum a čas předání lidských pozůstatků nebo lidských ostatků provozovateli pohřebiště nebo krematoria, evidenční číslo vozidla, které lidské pozůstatky nebo lidské ostatky přepravilo,
k) dodržovat požadavky na technické vybavení podle § 6 odst. 3, a
l) provádět dezinfekci provozních prostor, místnosti pro úpravu těla zemřelého, chladicího a mrazicího zařízení, pracovních pomůcek a vozidel určených k přepravě lidských pozůstatků a lidských ostatků.(2) Provozovatel pohřební služby je oprávněn převzít tělo zemřelého ke sjednanému pohřbení jen tehdy, je-li úmrtí nebo narození mrtvého dítěte doloženo
a) listem o prohlídce zemřelého vystaveným prohlížejícím lékařem a v případě provedení pitvy doplněným o příslušné údaje lékařem, který pitvu provedl, a postupovat podle pokynů na tomto listě uvedených,
b) v případě podezření ze spáchání trestného činu v souvislosti s úmrtím, kromě dokladů uvedených v písmenu a), i souhlasem státního zástupce, který je k tomu oprávněn podle zvláštního právního předpisu10).(3) Jiné lidské pozůstatky je provozovatel pohřební služby oprávněn převzít ke sjednanému pohřbení jen tehdy, je-li doložena identifikace jiných lidských pozůstatků.
(4) Evidence související s provozováním pohřební služby podle odstavce 1 písm. j) musí být vedena průkazně, pravdivě a čitelně ve formě svázané knihy. Zápisy se provádějí bez zbytečného odkladu.--------------------
28) Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů.˙.7. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu zní:
˙§ 7aŘád pro provozování pohřební službyV řádu pro provozování pohřební služby provozovatel podrobně upraví zejména
a) rozsah poskytovaných služeb,
b) povinnosti vypravitele pohřbu v souvislosti s chováním v místnosti pro úpravu těla zemřelého a uložením lidských pozůstatků do rakve, se zachováním důstojnosti tohoto místa a pravidla užívání zařízení pohřební služby jinými osobami,
c) postup při ukládání lidských pozůstatků ve stavu pokročilého rozkladu do rakve a postup při jejich přepravě,
d) způsob uložení a evidence přepravovaných lidských pozůstatků a lidských ostatků od jejich převzetí až po uložení do hrobu nebo hrobky, případně předání provozovateli krematoria nebo k provedení balzamace nebo konzervace v minimálním rozsahu stanoveném v § 7 odst. 1 písm. j),
e) postup při provádění dezinfekce provozních prostor, místnosti pro úpravu těla zemřelého, chladicího a mrazicího zařízení, pracovních pomůcek a vozidel určených k přepravě lidských pozůstatků a lidských ostatků,
f) způsob výzvy, převzetí a lhůtu k předání urny s lidskými ostatky vypraviteli pohřbu.˙.8. Nadpis nad označením § 8 zní: ˙Přeprava lidských pozůstatků a lidských ostatků˙.
9. V § 8 odstavec 1 zní:
˙(1) Provozovatel pohřební služby je povinen zajistit
a) při převozech na místo pohřbení nebo při vystavení těla zemřelého jeho oblečení do šatů nebo rubáše, nebo, není-li oblečení možné, jeho důstojné zahalení a uložení v konečné rakvi; v ostatních případech mohou být uloženy i do rakve transportní nebo do transportního vaku,
b) uložení lidských pozůstatků, které jsou ve stavu pokročilého rozkladu, nebo těla zemřelého, které je nakaženo nebezpečnou nemocí, pouze do konečné rakve, a to v transportním vaku,
c) označení rakví a transportních vaků tak, aby odpovídalo dokumentaci vystavené prohlížejícím lékařem a nemohlo dojít k záměně lidských pozůstatků v nich uložených.˙.10. V § 8 odst. 2 se za slovo ˙chladicím˙ vkládají slova ˙ , popřípadě mrazicím,˙.
11. V § 8 odst. 3 se za slovo ˙pozůstatků˙ vkládají slova ˙nebo exhumovaných lidských ostatků˙.
12. V § 9 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 11 zní:
˙(1) Lidské pozůstatky a exhumované nezpopelněné lidské ostatky mohou být po pozemních komunikacích přepravovány pouze ve vozidle zvláštního určení, které musí být k takovému účelu schváleno podle jiného právního předpisu11) jako pohřební. Ložný prostor vozidla zvláštního určení musí být určen výhradně pro jejich přepravu v rakvích nebo v transportních nosítkách s vaky, a to včetně věcí určených pro konání pohřbu, které lze přepravovat společně, a musí být opatřen osvětlením a potřebnými úchyty pro upevnění rakví nebo transportních nosítek s vaky. Stěny a dno ložného pro-storu musí být snadno omyvatelné.
--------------------
11) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.˙.13. V § 9 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.
14. Poznámka pod čarou č. 12 zní:
--------------------
˙12) Mezinárodní Ujednání o přepravě mrtvol, vyhlášené pod č. 44/1938 Sb. Dohoda o převozu těl zemřelých, vyhlášená pod č. 22/2012 Sb. m. s.˙.15. V § 9 odst. 3 větě první se slovo ˙převoz˙ za slovem ˙pro˙ nahrazuje slovy ˙přepravu těla zemřelého˙ a slovo ˙převoz˙ za slovem ˙nebo˙ se nahrazuje slovem ˙přepravu˙.
16. V § 9 odst. 3 větě druhé se slova ˙úmrtního listu˙ nahrazují slovy ˙dokladu o úmrtí podle § 22 odst. 2˙.
17. V § 9 se na konci odstavce 3 doplňuje věta ˙Stejný postup se uplatňuje i u těla zemřelého státního příslušníka cizího státu na území České republiky vůči diplomatickým misím nebo konzulárním úřadům států, jejichž občanem zemřelý byl.˙.
18. V § 10 odstavec 2 zní:
˙(2) Žadatel o koncesi na provádění balzamace a konzervace musí prokázat svoji odbornou způsobilost, kterou se rozumí úspěšné získání profesní kvalifikace Pracovník pro úpravu a přepravu lidských pozůstatků a profesní kvalifikace Pracovník pro vyšší hygienické zaopatření těl zemřelých podle zvláštního právního předpisu28), a absolvování specializované odborné přípravy zaměřené na odbornou problematiku související s balzamací a konzervací a
a) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti všeobecného lékařství,
b) vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu v oblasti zdravotnictví,
c) vyšší odborné vzdělání skupiny oborů vzdělání Zdravotnictví, Diplomovaná všeobecná sestra, Diplomovaná dětská sestra, Diplomovaná sestra pro intenzivní péči nebo Diplomovaná porodní asistentka,
d) střední vzdělání skupiny oborů vzdělání Zdravotnictví, Všeobecná sestra, Dětská sestra nebo Porodní asistentka, nebo
e) minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou a pětiletou praxi v provádění balzamace a konzervace.˙.Poznámka pod čarou č. 13 se zrušuje.
19. V § 10 odst. 3 se za slovo ˙rozsah˙ vkládají slova ˙včetně náležitostí dokladu úspěšného absolvování specializované odborné přípravy˙.
20. Poznámka pod čarou č. 7 zní:
--------------------
˙7) Vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení.˙.21. V § 10 odst. 4 větě první a druhé se slovo ˙vyjádření˙ nahrazuje slovem ˙stanovisko˙.
22. V § 10 odst. 4 větě druhé se slova ˙prokáže, že˙ nahrazují slovy ˙má vhodnou místnost k provádění balzamace a konzervace a˙.
23. Za § 10 se vkládá nový § 10a, který včetně nadpisu zní:
˙§ 10aŘád pro provádění balzamace a konzervace(1) Před zahájením provozování balzamace a konzervace je provozovatel této živnosti povinen vydat řád pro provádění balzamace a konzervace, který musí být schválen krajskou hygienickou stanicí, a vykonávat živnost v souladu s ním; obdobný postup musí být dodržen při každé změně řádu pro provádění balzamace a konzervace.
(2) Řád pro provádění balzamace a konzervace musí být zveřejněn na viditelném místě. Provozovatel v něm podrobně upraví zejména
a) rozsah poskytovaných služeb,
b) povinnosti osob, které provádějí balzamaci a konzervaci, a dalších osob podílejících se na zajištění této činnosti s ohledem na zachování piety,
c) postup při přepravě, balzamaci a konzervaci lidských pozůstatků a
d) způsob uložení a evidence balzamovaných lidských pozůstatků od jejich převzetí až po uložení do hrobu nebo hrobky, případně předání provozovateli krematoria.˙.24. V § 11 písm. a) se slova ˙ve styku˙ nahrazují slovy ˙při kontaktu˙.
25. V § 11 písmeno b) zní:
˙b) oprávněna převzít tělo zemřelého k balzamaci nebo konzervaci jen tehdy, je-li skutečnost úmrtí doložena listem o prohlídce zemřelého vystaveným prohlížejícím lékařem a v případě provedení pitvy doplněným o příslušné údaje lékařem, který pitvu provedl; v případě podezření ze spáchání trestného činu v souvislosti s úmrtím je kromě toho nutný i písemný souhlas státního zástupce, který je k tomu oprávněn podle zvláštního právního předpisu10),˙.26. V § 11 se doplňuje písmeno c), které zní:
˙c) oprávněna jiné lidské pozůstatky převzít jen tehdy, je-li doložena identifikace jiných lidských pozůstatků.˙.27. V § 12 se odstavce 2 a 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
28. § 13 a 14 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 15 znějí:
˙Provozování krematoria§ 13(1) Provozování krematoria zahrnující pohřbívání lidských pozůstatků nebo zpopelňování exhumovaných lidských ostatků v konečné rakvi a související zacházení s ní, manipulaci s lidskými ostatky, ukládání lidských ostatků do uren, jejich předávání a vedení související evidence, je koncesovanou živností6).
(2) Žadatel o koncesi na provozování krematoria musí prokázat svoji odbornou způsobilost, kterou se rozumí úspěšné získání profesní kvalifikace Obsluha kremačního zařízení a profesní kvalifikace Administrátor krematoria podle zvláštního právního předpisu28) a
a) minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou a tříletá praxe v oblasti pohřebnictví, nebo
b) minimálně základní vzdělání a desetiletá praxe v oblasti pohřebnictví.(3) K udělení koncese k provozování krematoria je nutné stanovisko krajské hygienické stanice8). Krajská hygienická stanice vydá kladné stanovisko, pokud žadatel o koncesi bude pro uložení lidských pozůstatků do zpopelnění používat chladicí a mrazicí zařízení, které odpovídá podmínkám stanoveným v § 7 odst. 1 písm. f).
§ 14(1) Provozovatel krematoria je oprávněn převzít tělo zemřelého nebo lidské ostatky ke zpopelnění a zpopelnit je jen tehdy, je-li skutečnost úmrtí doložena úmrtním listem, průvodním listem k přepravě těla zemřelého (umrlčí pas), zprávou oprávněného orgánu cizího státu nebo listem o prohlídce zemřelého vystaveným podle zvláštního právního předpisu; v případě podezření ze spáchání trestného činu v souvislosti s úmrtím je kromě toho nutný i písemný souhlas státního zástupce nebo jiného orgánu činného v trestním řízení, který je k tomu oprávněn podle zvláštního právního předpisu10).
(2) Jiné lidské pozůstatky je provozovatel krematoria oprávněn převzít ke zpopelnění jen tehdy, je-li doložena identifikace jiných lidských pozůstatků.
(3) Provozovatel krematoria je povinen
a) zpopelňovat v krematoriu pouze lidské pozůstatky nebo exhumované lidské ostatky,
b) před zahájením provozu vydat řád krematoria, který musí být schválen krajskou hygienickou stanicí a zveřejněn na viditelném místě, a krematorium provozovat v souladu s tímto řádem a zvláštními právními předpisy15); obdobný postup musí být dodržen při každé změně řádu krematoria,
c) zdržet se při kontaktu s pozůstalými chování nešetrného k jejich citům a umožnit při smutečních obřadech účast registrovaných církví, náboženských společností nebo jiných osob v souladu s projevenou vůlí zemřelé osoby, a pokud se tato osoba během svého života ke smutečnímu obřadu nevyslovila, také v souladu s projevenou vůlí osob uvedených v § 114 odst. 1 občanského zákoníku,
d) ukládat lidské pozůstatky do zpopelnění pouze v konečné rakvi do chladicího nebo mrazicího zařízení splňujícího požadavky uvedené v § 7 odst. 1 písm. f). To neplatí, provede-li zpopelnění lidských pozůstatků do 48 hodin od jejich převzetí; v tomto případě je provozovatel krematoria povinen zajistit jejich uložení do doby zpopelnění v chladicím zařízení zajišťují- cím trvalé udržení teploty v rozmezí od 0 °C do +5 °C, i když doba od zjištění úmrtí prohlížejícím lékařem přesáhla nebo přesáhne 1 týden,
e) zajistit, aby rakev s lidskými pozůstatky nebo exhumovanými lidskými ostatky byla před zasunutím do kremační pece opatřena značkou nezničitelnou ohněm obsahující číslo záznamu o zpopelnění v návaznosti na jím vedenou evidenci lidských pozůstatků a lidských ostatků,
f) vypraviteli pohřbu vystavit doklad o zpopelnění obsahující1. číslo záznamu o zpopelnění podle písme- ne g),2. jednoznačnou identifikaci provozovatele krematoria a pohřební služby, který lidské pozůstatky nebo exhumované lidské ostatky do krematoria přivezl,3. údaje o zemřelém v rozsahu jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo a datum narození a úmrtí,4. údaje o jiných lidských pozůstatcích v rozsahu identifikace jiných lidských pozůstatků,5. datum pohřbení lidských pozůstatků nebo zpopelnění lidských ostatků,
g) uložit lidské ostatky zbavené kovových a jiných nespalitelných příměsí spolu se značkou uvedenou v písmenu e) do pevně uzavíratelné urny a označit ji číslem záznamu o zpopelnění v návaznosti na jím vedenou evidenci lidských pozůstatků a lidských ostatků, a údaji podle § 15 odst. 2 písm. a) a b),
h) vyzvat k převzetí a předat urnu s lidskými ostatky vypraviteli pohřbu nebo provozovateli pohřební služby způsobem a ve lhůtě stanovené řádem krematoria; pokud vypravitel pohřbu nebo provozovatel pohřební služby do 12 měsíců ode dne zpopelnění urnu od provozovatele krematoria nepřevezme, je provozovatel krematoria povinen lidské ostatky uložit do společného hrobu na veřejném pohřebišti.--------------------
15) Například zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.˙.29. V § 15 odst. 1 úvodní části ustanovení se číslo ˙2˙ nahrazuje číslem ˙3˙ a na konci úvodní části ustanovení se doplňuje slovo ˙zejména˙.
30. V § 15 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
˙c) povinnosti návštěvníků krematoria v souvislosti s pořádkem v krematoriu, zachováním důstojnosti tohoto místa a pravidla užívání zařízení krematoria,˙.Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písme- na d) až g).
31. V § 15 odst. 1 se na konci textu písmene g) doplňují slova ˙s lidskými ostatky˙.
32. V § 15 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:
˙h) způsob výzvy a převzetí urny s lidskými ostatky a lhůtu k jejímu předání vypraviteli pohřbu nebo provozovateli pohřební služby.˙.33. V § 15 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slovo ˙a˙ vkládá slovo ˙lidských˙.
34. V § 15 odst. 2 písmena a) až f) znějí:
˙a) jméno, popřípadě jména, a příjmení zemřelých, jejichž těla nebo lidské ostatky byly v krematoriu zpopelněny,
b) místo a datum jejich narození a úmrtí, pokud jsou známy,
c) záznam o nebezpečné nemoci, pokud lidské pozůstatky, které byly zpopelněny, byly touto nemocí nakaženy,
d) datum a hodinu převzetí lidských pozůstatků nebo lidských ostatků ke zpopelnění, včetně přidělení čísla v evidenci,
e) druh rakve, vložky do rakve a transportního vaku,
f) jednoznačnou identifikaci osoby předávající lidské pozůstatky nebo lidské ostatky,˙.35. V § 15 odst. 2 se doplňují písmena g) až i), která znějí:
˙g) datum a hodinu uložení do chladicího, popřípadě mrazicího, zařízení,
h) datum zpopelnění a číslo záznamu o zpopelnění,
i) datum výzvy k převzetí urny s lidskými ostatky a datum jejího vydání nebo odeslání, včetně jména a adresy jejího příjemce, nebo, pokud nebyla urna převzata podle § 14 odst. 3 písm. h), datum a místo, kde byly lidské ostatky uloženy do společného hrobu.˙.36. V § 15 se doplňuje odstavec 3, který zní:
˙(3) Evidence související s provozováním krematoria podle odstavce 2 musí být vedena průkazně, pravdivě a čitelně ve formě svázané knihy. Zápisy se provádějí bez zbytečného odkladu.˙.
37. § 17 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 14 zní:
˙§ 17Zřízení veřejného pohřebištěVeřejné pohřebiště lze zřídit na návrh obce nebo registrované církve a náboženské společnosti jen na pozemku v jejich vlastnictví na základě rozhodnutí o změně využití území podle zvláštního právního předpisu14) a následného povolení stavby, je-li podle tohoto právního předpisu vyžadováno. Dotčenými orgány jsou vždy také krajská hygienická stanice, která vydává stanovisko z hlediska ochrany veřejného zdraví, obecní úřad obce s rozšířenou působností, který vydává stanovisko z hlediska souladu s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování, a vodoprávní úřad, který vydává stanovisko z hlediska ochrany podzemních vod. Mají-li být součástí veřejného pohřebiště hroby nebo hrobky, je obec nebo registrovaná církev a náboženská společnost povinna kromě podkladů stanovených zvláštním právním předpisem14) předložit i výsledky hydrogeologického průzkumu, z nichž je patrno, že pozemek je k takovému způsobu pohřbívání vhodný. Ke zřizování jednotlivých hrobů, hrobek, úložišť jednotlivých uren a hrobových zařízení na pohřebišti není třeba rozhodnutí o jejich umístění podle zvláštního právního předpisu14) ani povolení stavby.
--------------------
14) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.˙.Poznámky pod čarou č. 16 a 17 se zrušují.
38. V § 18 odst. 1 se za slovo ˙zahrnuje˙ vkládá slovo ˙zejména˙, slova ˙pohřbívání lidských pozůstatků a lidských ostatků do hrobů nebo hrobek, provádění exhumací, ukládání, rozptyl a vsyp zpopelněných lidských pozůstatků,˙ se zrušují a slova ˙včetně komunikací a okolní zeleně,˙ se zrušují.
39. V § 18 odst. 2 se za slovo ˙nebo˙ vkládá slovo ˙podnikající˙ a slova ˙ , které tento zákon ukládá provozovateli veřejného pohřebiště˙ se nahrazují slovy ˙upravené v § 20 písm. a) až c), § 21 odst. 1 a v § 22 odst. 1 a 5˙.
40. V § 18 se na konci odstavce 2 doplňuje věta ˙Tato osoba oznamuje provozovateli pohřebiště skutečnosti uvedené v § 20 písm. d).˙.
41. V § 18 odst. 3 větě první se slova ˙územně příslušného˙ zrušují.
42. V § 19 odst. 1 se za slova ˙Provozovatel pohřebiště˙ vkládají slova ˙nebo právnická nebo podnikající fyzická osoba zajišťující v souladu s § 18 odst. 2 provoz veřejného pohřebiště˙.
43. V § 19 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova ˙ , umožňující stejné podmínky pro sjednání nájmu hrobového místa pro všechny občany,˙ zrušují.
44. V § 19 odst. 2 se vkládá nové písmeno a), které zní:
˙a) podmínky pro sjednání nájmu hrobového místa, které musí být stejné pro všechny osoby,˙.Dosavadní písmena a) až h) se označují jako písme- na b) až i).
45. V § 19 odst. 2 písm. b) se slovo ˙včetně˙ nahrazuje slovem ˙a˙, za slovo ˙druhů˙ se vkládá slovo ˙konečných˙ a slova ˙do kterých lze pohřbívat pouze v rakvích celodubových nebo z jiných tvrdých dřev, do kterých bude vložena spodní část zinkové vložky, nebo v rakvích kovových s nepropustným dnem˙ se nahrazují slovy ˙a to včetně vložek a vystýlek do rakví, transportních vaků a rubášů˙.
46. V § 19 odst. 2 se za písmeno c) vkládají nová písmena d) a e), která znějí:
˙d) povinnosti nájemců hrobového místa při záměru zřízení hrobky,
e) podmínky pro povolování exhumace po tlecí době,˙.Dosavadní písmena d) až i) se označují jako písme- na f) až k).
47. V § 19 odst. 2 písm. h) se slova ˙zejména pokud jde o rozsah údržby hrobového místa,˙ zrušují.
48. V § 19 odst. 2 písm. k) se za slova ˙právnické nebo˙ vkládá slovo ˙podnikající˙.
49. V § 19 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní:
˙l) podmínky pro dohled nad provozovatelem pohřební služby, který na základě smlouvy s vypravitelem pohřbu hodlá na pohřebišti provádět práce podle § 4a odst. 2.˙.50. V § 20 se na začátek písmene a) vkládají slova ˙do hrobu nebo do hrobky pohřbívat pouze lidské pozůstatky nebo ukládat lidské ostatky a˙ a slovo ˙veřejného˙ se zrušuje.
51. V § 20 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) až g) se označují jako písme- na b) až f).
52. V § 20 písm. b) se slova ˙ve styku˙ nahrazují slovy ˙při kontaktu˙, slova ˙a jiných˙ se nahrazují slovy ˙nebo jiných˙ a slova ˙osob, které sjednaly pohřbení˙ se nahrazují slovy ˙zemřelé osoby, a pokud se tato osoba během svého života ke smutečnímu obřadu nevyslovila, také v souladu s projevenou vůlí osob uvedených v § 114 odst. 1 občanského zákoníku˙.
53. V § 20 se na konci textu písmene c) doplňují slova ˙a vypraviteli pohřbu vystavit doklad o pohřbení obsahující číslo hrobu nebo hrobky, jméno, popřípadě jména, a příjmení zemřelého, místo a datum jeho narození, úmrtí, pohřbení a jednoznačnou identifikaci právnické nebo podnikající fyzické osoby, která pohřbení provedla; u jiných lidských pozůstatků vést evidenci v rozsahu identifikace jiných lidských pozůstatků˙.
54. V § 20 písm. e) se za slovo ˙informovat˙ vkládají slova ˙krajský úřad a˙.
55. V § 20 písmeno f) zní:
˙f) v případě rušení pohřebiště splnit podmín- ky § 24 a1. po podání žádosti o vydání rozhodnutí o zrušení pohřebiště u krajského úřadu informovat nájemce hrobových míst o zahájení řízení podle § 24 odst. 1, pokud je mu známa jejich adresa, a současně tuto informaci zveřejnit na místě na daném pohřebišti obvyklém,2. písemně informovat nájemce hrobových míst o vydání rozhodnutí podle § 24 odst. 1 a datu, k němuž má být pohřebiště zrušeno, pokud je mu známa jejich adresa, a současně tuto informaci zveřejnit na místě na daném pohřebišti obvyklém,3. pokud nájemci hrobových míst před zveřejněným dnem zrušení pohřebiště nepřemístí lidské ostatky na jiné pohřebiště, ponechat je na místě,4. je-li provozovatelem veřejného pohřebiště obec, informovat vlastníka hrobky, náhrobku a ostatního hrobového zařízení, pokud mu je znám, že s nimi bude naloženo jako s věcmi opuštěnými; není-li provozovatelem veřejného pohřebiště obec, odevzdat tyto věci obci, na jejímž území se zrušené pohřebiště nachází, s uvedením kontaktních údajů jejich vlastníka, pokud je ke dni zrušení veřejného pohřebiště neodstranil, a o tomto postupu předem vlastníka informovat,5. pokud má být využito zrušeného pohřebiště k účelu, při kterém je třeba prohloubit terén, zajistit exhumaci všech lidských ostatků a jejich uložení do společného hrobu na jiném pohřebišti; s nalezenými předměty, u nichž se předpokládá, že jsou zhotoveny z drahých kovů, nebo s předměty, které mají kulturně-historickou hodnotu, ponechanými v hrobech a hrobkách, naložit obdobně jako v bodu 4,6. pokud jsou na pohřebišti zřízeny vsypové a rozptylové louky, zajistit přemístění tohoto travního porostu se zeminou na jiné pohřebiště,˙.56. V § 20 se doplňuje písmeno g), které zní:
˙g) provozovateli pohřební služby nebo vypraviteli pohřbu umožnit pohřbení nebo uložení lidských ostatků na pohřebišti; provozovatel pohřebiště má nárok na úhradu přiměřených nákladů za poskytnuté související služby.˙.57. § 21 včetně nadpisu zní:
˙§ 21Evidence související s provozováním veřejného pohřebiště(1) Evidence související s provozováním pohřebiště vedená podle § 20 písm. c) obsahuje následující údaje:
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení zemřelých, jejichž lidské ostatky jsou na pohřebišti uloženy,
b) místo a datum jejich narození a úmrtí, pokud jsou známy,
c) údaje o jiných lidských pozůstatcích v rozsahu identifikace jiných lidských pozůstatků,
d) datum uložení lidských pozůstatků nebo lidských ostatků na pohřebiště včetně jejich exhumace, určení hrobového místa, hloubky pohřbení, druhu rakve, vložky do rakve nebo transportního vaku; u lidských ostatků druh a číslo urny a v případě vsypu i místo jejich uložení,
e) záznam o nebezpečné nemoci, pokud lidské pozůstatky, které byly uloženy do hrobu nebo hrobky, byly touto nemocí nakaženy,
f) jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu místa trvalého pobytu a datum narození nájemce hrobového místa, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní jméno, nebo obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby nájemce hrobového místa, jde-li o právnickou osobu,
g) datum uzavření nájemní smlouvy a dobu trvání závazku včetně údajů o změně smlouvy,
h) údaje o hrobce, náhrobku a hrobovém zařízení daného hrobového místa, včetně údajů o vlastníku, pokud je znám,
i) údaje o skutečnosti uvedené v § 20 písm. d), pokud nastala,
j) údaje o zákazu pohřbívání a době jeho trvání, pokud byl zákaz vydán,
k) údaje o skutečnostech uvedených v § 20 písm. f) bodech 3 až 6, pokud nastaly, v případě rušení pohřebiště.(2) Evidence související s provozováním pohřebiště podle § 20 písm. c) musí být vedena průkazně, pravdivě a čitelně ve formě svázané knihy. Zápisy se provádějí bez zbytečného odkladu.˙.
Poznámka pod čarou č. 19 se zrušuje.
58. V § 22 odst. 1 písmeno b) zní:
˙b) dno hrobu nebo hrobky musí ležet nad úrovní kolísání hladiny podzemní vody,˙.59. V § 22 odst. 1 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.
60. V § 22 odst. 2 se slova ˙lidské pozůstatky˙ nahrazují slovy ˙tělo zemřelého˙, za slovo ˙hrobky˙ se vkládají slova ˙nebo lidské ostatky k uložení˙, slova ˙úmrtí doloženo˙ se nahrazují slovy ˙skutečnost úmrtí doložena˙, slova ˙lidských pozůstatků˙ se nahrazují slovy ˙těla zemřelého˙, slovo ˙mrtvého˙ se nahrazuje slovem ˙zemřelého˙ a na konci odstavce se doplňuje věta ˙Pro převzetí jiných lidských pozůstatků k pohřbení do hrobu nebo hrobky se postupuje obdobně, přičemž postačí doložení identifikace jiných lidských pozůstatků.˙.
61. V § 22 odst. 3 větě druhé se slovo ˙a˙ nahrazuje čárkou a na konci textu odstavce se doplňují slova ˙a místních zvyklostí˙.
62. V § 22 odst. 5 se za větu první vkládá věta ˙Bez ohledu na uplynutí tlecí doby doloží nájemce hrobového místa k žádosti o exhumaci vždy skutečnost úmrtí podle odstavce 2 a písemný souhlas osoby uvedené v § 114 odst. 1 občanského zákoníku.˙.
63. V § 22 odst. 6 se za slovo ˙v˙ vkládají slova ˙hrobu nebo˙ a za slovo ˙přemístění˙ se vkládají slova ˙v rámci hrobu nebo hrobky˙.
64. V § 22 odst. 7 se slova ˙Zpopelněné lidské˙ nahrazují slovem ˙Lidské˙, za slova ˙na veřejném pohřebišti˙ se vkládají slova ˙ , popřípadě exhumovat,˙ a za slovo ˙pohřbívání˙ se vkládají slova ˙a exhumace˙.
65. V § 23 odst. 1 se slova ˙příslušný orgán státní správy˙ nahrazují slovy ˙krajská hygienická stanice˙.
66. V § 23 odst. 2 se slova ˙jinými způsoby˙ nahrazují slovy ˙do hrobek˙.
67. V § 23 se odstavec 3 zrušuje.
68. V § 24 odst. 1 větě první se slova ˙územně příslušného˙ zrušují.
69. V § 24 odst. 1 větě druhé se slova ˙lhůt, na které byla hrobová místa pronajata˙ nahrazují slovy ˙dob, po které se provozovatel pohřebiště zavázal hrobová místa přenechat k užívání˙.
70. V § 24 odst. 2 se slovo ˙lhůt˙ nahrazuje slovem ˙dob˙ a slova ˙územně příslušný˙ se zrušují.
71. V § 24 odst. 4, 5 a 6 se text ˙písm. g)˙ nahrazuje textem ˙písm. f)˙.
72. V § 24 odst. 5 se za slovo ˙předány˙ vkládá slovo ˙hrobky,˙ a slova ˙ , nepřihlásí-li se o ně vlastník do 1 roku od jejich převzetí˙ se zrušují.
Poznámka pod čarou č. 22 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
73. V § 24 odst. 6 se slovo ˙zpopelněných˙ zrušuje.
74. V § 25 odst. 1 větě druhé se slova ˙a musí obsahovat výši nájemného a výši úhrady za služby spojené s nájmem, pokud je provozovatel pohřebiště poskytuje˙ zrušují.
75. V § 25 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 až 9 se označují jako odstavce 4 až 8.
76. V § 25 odstavec 5 zní:
˙(5) Právo nájmu hrobového místa přechází na osobu, kterou nájemce určil, popřípadě na svěřenský fond určený nájemcem. Je-li nájemcem fyzická osoba a není-li přechod nájmu na určenou osobu možný, anebo neurčil-li nájemce nikoho, přechází právo nájmu na jeho manžela, není-li ho, na jeho děti, není-li jich, na jeho rodiče, není-li jich, na jeho sourozence; nežijí-li, pak na jejich děti. Není-li přechod práva nájmu na žádnou z těchto osob možný, přechází právo nájmu na dědice zemřelého. Osoba, na niž právo nájmu přešlo, je povinna sdělit provozovateli pohřebiště bez zbytečného odkladu údaje potřebné pro vedení evidence veřejného pohřebiště; to platí i pro správce svěřenského fondu.˙.
77. V § 25 odst. 6 se slovo ˙hrobu˙ nahrazuje slovy ˙hrobového místa˙ a slova ˙nebo úhradu za služby spojené s nájmem˙ se zrušují.
78. V § 25 odstavce 7 a 8 znějí:
˙(7) Provozovatel pohřebiště je povinen písemně upozornit nájemce na skončení sjednané doby nájmu nejméně 90 dnů před jejím skončením. Není- -li mu trvalý pobyt nebo sídlo nájemce znám, uveřejní tuto informaci na veřejném pohřebišti způsobem, který je v místě obvyklý, nejméně 60 dnů před skončením sjednané doby nájmu a po dobu minimálně jednoho roku od uplynutí tlecí doby od posledního uložení lidských pozůstatků do hrobu a odkaz na uveřejněnou informaci umístí vhodným způsobem na příslušné hrobové místo.
(8) Jestliže nájemce podá před uplynutím sjednané doby nájmu návrh na prodloužení doby trvání smlouvy o nájmu a plní své povinnosti uvedené v odstavci 4, může provozovatel pohřebiště jeho návrh odmítnout jen v případě, má-li být veřejné pohřebiště zrušeno podle § 24 odst. 1.˙.
79. Nadpis hlavy IV zní: ˙DOZOR NAD DODRŽOVÁNÍM ZÁKONA˙.
80. Na začátek hlavy IV se vkládá díl 1, který včetně nadpisu zní:
˙Díl 1Dozor v pohřebnictví§ 25a(1) Dozor nad dodržováním povinností právnických nebo podnikajících fyzických osob stanovených v
a) § 4 odst. 1 písm. b), c) a e) provádí ministerstvo,
b) § 4 odst. 1 písm. a) a g) provádí krajská hygienická stanice,
c) § 4 odst. 1 písm. h) provádí krajský úřad.(2) Dozor nad dodržováním povinností provozovatelů pohřebních služeb, krematorií, osob provádějících konzervaci a balzamaci a poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb podle § 4 odst. 3, stanovených v
a) § 7 odst. 1 písm. a), c), d), g) a h), § 8 odst. 1 a 2, § 9 odst. 1, § 11 písm. a), § 14 odst. 3 písm. a), c), e), f) a g) a v § 20 písm. b) provádí ministerstvo,
b) § 6 odst. 4, § 7 odst. 1 písm. b), § 10a a v § 14 odst. 3 písm. b) provádí živnostenský úřad,
c) § 7 odst. 1 písm. f), j), k) a l), § 7 odst. 4, § 14 odst. 3 písm. d) a v § 15 odst. 2 a 3 provádí krajská hygienická stanice,
d) § 4 odst. 3 a 5, § 5 odst. 6 a v § 9 odst. 1 provádí krajský úřad.(3) Dozor nad dodržováním povinností provozovatelů pohřebiště a právnických nebo podnikajících fyzických osob při provozování pohřebiště stanovených v § 18 odst. 2 a 3, § 19 odst. 1, § 20 písm. a), c), d), e), f) a g) a v § 22 odst. 3 a 5 provádí krajský úřad.
(4) Zjistí-li orgán uvedený v odstavcích 1 až 3 nedostatky, může podle povahy zjištěného nedostatku rozhodnutím uložit osobě opatření k nápravě a stanovit lhůtu k uskutečnění opatření k nápravě.
(5) Osoba, které bylo uloženo opatření k nápravě, je povinna neprodleně oznámit orgánu uvedenému v odstavcích 1 až 3 způsob plnění a splnění uloženého opatření.
(6) Odvolání proti rozhodnutí o uložení opatření k nápravě nemá odkladný účinek.˙.
81. V hlavě IV se za díl 1 vkládá označení a nadpis dílu 2, které znějí:
˙Díl 2Přestupky˙.82. § 26 až 28 včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 29 znějí:
˙§ 26Přestupky fyzických osob(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. a) upraví, konzervuje, balzamuje nebo vystaví tělo zemřelého nakažené nebezpečnou nemocí,
b) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. c) vystaví lidské pozůstatky před pohřbením,
c) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. d) odstraní z lidských pozůstatků nesnímatelné náhrady,
d) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. e) provede trvalé uložení lidských pozůstatků nebo jejich zpo-pelnění jiným způsobem než uvedeným v § 2 písm. e),
e) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. f) zachází s lidskými pozůstatky nebo lidskými ostatky způsobem dotýkajícím se důstojnosti zemřelého nebo mravního cítění veřejnosti,
f) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. g) neoprávněně otevře konečnou rakev s lidskými pozůstatky nebo urnu s lidskými ostatky,
g) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. h) neoprávněně otevře hrob nebo hrobku nebo neoprávněně provádí exhumaci,
h) v rozporu s § 5 odst. 6 neinformuje neprodleně příslušnou obec o skutečnostech uvedených v § 5 odst. 1.(2) Za přestupky podle odstavce 1 písm. a) až g) lze uložit pokutu do 100 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. h) pokutu do 70 000 Kč.
§ 27Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. a) upraví, konzervuje, balzamuje nebo vystaví tělo zemřelého nakažené nebezpečnou nemocí,
b) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. b) konzervuje, balzamuje nebo vystaví lidské pozůstatky, a to i konzervované nebo balzamované, nebo v rozporu s § 4 odst. 1 písm. c) vystaví lidské pozůstatky před pohřbením,
c) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. e) provede trvalé uložení lidských pozůstatků nebo jejich zpo-pelnění jiným způsobem než uvedeným v § 2 písm. e),
d) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. g) neoprávněně otevře konečnou rakev s lidskými pozůstatky nebo urnu s lidskými ostatky,
e) v rozporu s § 4 odst. 1 písm. h) neoprávněně otevře hrob nebo hrobku nebo neoprávněně provádí exhumaci.(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba provozující pohřební službu se dopustí přestupku tím, že
a) má umístěny chladicí nebo mrazicí zařízení a místnosti pro úpravu těla zemřelého v prostorách a areálech zdravotnického zařízení nebo zařízení sociálních služeb v rozporu s § 6 odst. 4,
b) nesplní povinnost upravit tělo zemřelého nebo použít k ukládání lidských pozůstatků do pohřbení rakve a zařízení podle § 7 odst. 1 písm. a),
c) v rozporu s § 7 odst. 1 písm. b) nevydá před zahájením provozu řád pro provozování pohřební služby, tento řád nebo jeho změna ne-jsou schváleny krajskou hygienickou stanicí nebo tento řád nebo jeho změnu nezveřejní na viditelném místě,
d) v rozporu s § 7 odst. 1 písm. c) sjednává pohřbení, a to i prostřednictvím jiné osoby, v areálech zdravotnického zařízení nebo zařízení sociálních služeb,
e) neuloží lidské pozůstatky v rakvi nebo v jiné obdobné schránce nebo k jejich uložení nepoužije chladicí nebo mrazicí zařízení podle § 7 odst. 1 písm. f),
f) nepředá provozovateli krematoria nebo pohřebiště spolu s lidskými pozůstatky nebo lidskými ostatky doklad o úmrtí nebo identifikaci jiných lidských pozůstatků podle § 7 odst. 1 písm. g),
g) nezajistí pro vypravitele pohřbu podmínky pro úpravu těla zemřelého a pro uložení lidských pozůstatků do rakve podle § 7 odst. 1 písm. h),
h) nevede evidenci lidských pozůstatků a lidských ostatků podle § 7 odst. 1 písm. j) a § 7 odst. 4,
i) nedodržuje požadavky na technické vybavení podle § 7 odst. 1 písm. k),
j) neprovádí dezinfekci provozních prostor, místnosti pro úpravu těla zemřelého, chladicího a mrazicího zařízení, pracovních pomůcek a vozidel určených k přepravě lidských pozůstatků a lidských ostatků podle § 7 odst. 1 písm. l),
k) v rozporu s § 8 odst. 1 nezajistí při převozech na místo pohřbení nebo při vystavení těla zemřelého jeho oblečení do šatů nebo rubáše nebo, není-li obléknutí možné, důstojné zahalení a uložení v konečné rakvi,
l) v rozporu s § 8 odst. 2 nezajistí, aby byly lidské pozůstatky uloženy do neprodyšně uzavřené rakve nebo uloženy v chladicím, popřípadě mrazicím, zařízení, pokud přeprava nekonzervovaných nebo nebalzamovaných lidských pozůstatků přesahuje dobu 8 hodin nebo vzdálenost 500 km, nebo
m) přepravuje lidské pozůstatky nebo exhumované nezpopelněné lidské ostatky v rozporu s § 9 odst. 1.(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba provádějící balzamování a konzervaci se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 10a nevydá před zahájením provozu řád pro provádění balzamace a konzervace, tento řád nebo jeho změna nejsou schváleny krajskou hygienickou stanicí nebo tento řád nebo jeho změnu nezveřejní na viditelném místě.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba provozující krematorium se dopustí přestupku tím, že
a) poruší povinnost podle § 14 odst. 3 písm. a) zpopelňovat v krematoriu pouze lidské pozůstatky nebo exhumované lidské ostatky,
b) v rozporu s § 14 odst. 3 písm. b) nevydá před zahájením provozu řád krematoria, řád krematoria nebo jeho změna nejsou schváleny krajskou hygienickou stanicí nebo tento řád nebo jeho změnu nezveřejní na viditelném místě,
c) neuloží lidské pozůstatky do zpopelnění pouze v konečné rakvi do chladicího nebo mrazicího zařízení podle § 14 odst. 3 písm. d),
d) nezajistí splnění povinnosti související s označováním rakve podle § 14 odst. 3 písm. e),
e) nevystaví vypraviteli pohřbu doklad o zpopelnění včetně všech náležitostí podle § 14 odst. 3 písm. f),
f) nesplní některou z povinností podle § 14 odst. 3 písm. g) související s uložením lidských ostatků do urny,
g) nevede evidenci lidských pozůstatků a lidských ostatků podle § 15 odst. 2 nebo 3.(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba zajišťující v souladu s § 18 odst. 2 provoz veřejného pohřebiště se dopustí přestupku tím, že
a) neoznámí bezodkladně provozovateli pohřebiště, že lidské ostatky ani po uplynutí tlecí doby nejsou zetlelé podle § 18 odst. 2,
b) neprovozuje veřejné pohřebiště v souladu s řádem veřejného pohřebiště podle § 19 odst. 1,
c) v rozporu s § 20 písm. a) pohřbívá do hrobu nebo do hrobky jiné než lidské pozůstatky nebo ukládá jiné než lidské ostatky,
d) nevede evidenci lidských pozůstatků a lidských ostatků podle § 21 odst. 1, nebo
e) nesplní při exhumaci lidských ostatků některou z povinností podle § 22 odst. 5.(6) Provozovatel pohřebiště se dopustí přestupku tím, že
a) nevydá před zahájením provozu řád pohřebiště podle § 19 nebo neprovede jeho změnu podle § 18 odst. 3, nebo vydá řád pohřebiště nebo jeho změnu bez zveřejnění v místě na daném veřejném pohřebišti obvyklém,
b) neprovozuje veřejné pohřebiště v souladu s řádem veřejného pohřebiště podle § 19 odst. 1,
c) v rozporu s § 20 písm. a) pohřbívá do hrobu nebo do hrobky jiné než lidské pozůstatky nebo ukládá jiné než lidské ostatky,
d) neprodleně nezajistí příslušné podklady pro stanovení nové tlecí doby a na jejich základě nenavrhne novou tlecí dobu nebo si nevyžádá k návrhu nové tlecí doby stanovisko krajské hygienické stanice a neupraví odpovídajícím způsobem řád veřejného pohřebiště podle § 20 písm. d),
e) neinformuje krajský úřad, nájemce hrobových míst nebo veřejnost o zákazu pohřbívání podle § 20 písm. e),
f) nesplní v případě rušení pohřebiště některou z povinností podle § 20 písm. f),
g) neumožní provozovateli pohřební služby nebo vypraviteli pohřbu pohřbení nebo uložení lidských ostatků na pohřebišti podle § 20 písm. g),
h) nevede evidenci lidských pozůstatků a lidských ostatků podle § 21 odst. 1, nebo
i) neuloží nezpopelněné lidské ostatky v hrobě po tlecí dobu podle § 22 odst. 3.(7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje pohřební službu, provádí balzamace nebo konzervace, provozuje krematorium, nebo je provozovatelem veřejného pohřebiště, se dopustí přestupku tím, že poruší při kontaktu s pozůstalými některou z povinností podle § 7 odst. 1 písm. d), § 11 písm. a), § 14 odst. 3 písm. c) a § 20 písm. b).
(8) Poskytovatel uvedený v § 4 odst. 3 se dopustí přestupku tím, že
a) nepředá lidské pozůstatky umyté, a byla-li provedena pitva, zašité podle § 4 odst. 3 písm. a),
b) bezúplatně nezajistí možnost úpravy těla zemřelého a uložení lidských pozůstatků do rakve ve vhodné místnosti nebo neumožní nezbytnou hygienickou očistu podle § 4 odst. 3,
c) nezajistí uložení lidských pozůstatků podle § 4 odst. 5, nebo
d) přepravuje lidské pozůstatky nebo exhumované nezpopelněné lidské ostatky v rozporu s § 9 odst. 1.(9) Osoba, u které je tělo zemřelého uloženo, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 5 odst. 6 neinformuje neprodleně obec o skutečnostech uvedených v § 5 odst. 1.
(10) Za přestupky podle odstavců 1 až 9 lze uložit pokutu do 200 000 Kč. Dopustí-li se právnická nebo podnikající fyzická osoba přestupku podle odstavců 1 až 5 opakovaně, uloží se pokuta do 500 000 Kč.
§ 28(1) Přestupky fyzických osob podle § 26 projednává obecní úřad.
(2) Přestupky právnických nebo podnikajících fyzických osob podle
a) § 27 odst. 1 písm. b) a c), § 27 odst. 2 písm. b), d), f), g), k) až m), § 27 odst. 4 písm. a), d) až f) a § 27 odst. 7 projednává ministerstvo,
b) § 27 odst. 1 písm. e), § 27 odst. 5, 6, 8 a 9 projednává krajský úřad,
c) § 27 odst. 1 písm. a) a d), § 27 odst. 2 písm. e), h) až j) a § 27 odst. 4 písm. c) a g) projednává krajská hygienická stanice,
d) § 27 odst. 2 písm. a) a c), § 27 odst. 3 a § 27 odst. 4 písm. b) projednává obecní živnostenský úřad.(3) Porušení povinností uvedených v § 4 odst. 1 písm. e), g) a h), § 7 odst. 1 písm. c), § 7 odst. 2, § 11 písm. b) a c) a v § 14 odst. 3 písm. a), e) a g) se považuje za závažný způsob porušení podmínek stanovených zvláštním právním předpisem29).
(4) Přestupek je spáchán opakovaně, pokud byl spáchán do 1 roku od právní moci rozhodnutí, jímž byla tomu, kdo se ho dopustil, uložena pokuta za přestupek podle tohoto zákona.
(5) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost orgánu, který pokutu uložil.
--------------------
29) § 58 odst. 2 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.˙.Poznámky pod čarou č. 23 až 25 se zrušují.
83. V § 30 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:
˙(2) Pokud se v tomto zákoně požaduje předložení listu o prohlídce zemřelého, nahrazuje jej u těla plodu po ukončení těhotenství, které vykazovalo známky života, identifikace obdobná identifikaci jiných lidských pozůstatků.
(3) Krajským úřadem příslušným podle § 3 odst. 4 a 5, § 18 odst. 3, § 20 písm. e), § 20 písm. f) bodu 1, § 24 odst. 1 a 2 a § 25a odst. 3 je krajský úřad, v jehož správním obvodu je dané pohřebiště.˙.
84. V § 31 se slova ˙§ 6 odst. 3, § 10 odst. 3 a § 13 odst. 3˙ nahrazují slovy ˙§ 5 odst. 4 a § 10 odst. 3˙.
Čl. IIPřechodná ustanovení1. Živnostenská oprávnění k provozování pohřební služby, provozování krematorií a provádění balzamace a konzervace, vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachována.
2. Doklady, kterými byla prokázána odborná způsobilost pro provozování koncesovaných živností ˙Provozování pohřební služby˙, ˙Provádění balzamace a konzervace˙ a ˙Provozování krematoria˙ podle zákona č. 256/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za doklady požadované k prokázání odborné způsobilosti podle zákona č. 256/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud rozhodnutí o udělení koncese pro provozování uvedených živností nebo rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce ustanoveného pro provozování uvedených živností nabylo právní moci přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
3. Doklady o profesní kvalifikaci Sjednavatel pohřbení a profesní kvalifikaci Pracovník pro úpravu a přepravu lidských pozůstatků lze i ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nahradit dokladem o absolvování specializované odborné přípravy zaměřené na odbornou provozní, ekonomickou a právní problematiku související s provozováním pohřební služby vydaným podle § 4 vyhlášky č. 379/2001 Sb., kterou se stanoví obsah a rozsah specializované odborné přípravy k provozování pohřební služby, provádění balzamace a konzervace a provozování krematoria, pokud byla příprava zahájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
4. Doklady o profesní kvalifikaci Pracovník pro úpravu a přepravu lidských pozůstatků a profesní kvalifikaci Pracovník pro vyšší hygienické zaopatření těl zemřelých lze i ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nahradit dokladem o absolvování specializované odborné přípravy zaměřené na odbornou problematiku související s balzamací a konzervací vydaným podle § 4 vyhlášky č. 379/2001 Sb., pokud byla příprava zahájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
5. Doklady o profesní kvalifikaci Obsluha kremačního zařízení a profesní kvalifikaci Administrátor krematoria lze i ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nahradit dokladem o absolvování specializované odborné přípravy zaměřené na odbornou problematiku související s provozováním krematoria vydaným podle § 4 vyhlášky č. 379/2001 Sb., pokud byla příprava zahájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
6. Řízení ve věci udělení koncese a schválení ustanovení odpovědného zástupce zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 256/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
7. Osoby, u kterých bylo pravomocně rozhodnuto o udělení koncese pro provádění balzamování a konzervování nebo provozování pohřební služby přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a které provozování uvedených živností zahájily přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou povinny vydat řád pro provádění balzamace a konzervace, případně pro provozování pohřební služby, a zaslat jej ke schválení krajské hygienické stanici příslušné podle sídla provozovatele do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
8. Provozovatelé krematorií jsou povinni uvést vydaný řád krematoria do souladu se zákonem č. 256/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a zaslat jej ke schválení krajské hygienické stanici příslušné podle sídla provozovatele krematoria do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
9. Při změně řádu pohřebiště je provozovatel pohřebiště povinen uvést jej do souladu se zákonem č. 256/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; nevyvstane-li potřeba změny řádu ze strany provozovatele pohřebiště, je povinen tak učinit do 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
10. Rozhodnutí stavebního úřadu podle § 12 odst. 2 a § 17 odst. 2 zákona č. 256/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachována i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
11. Rozhodnutí o ochranném pásmu podle § 12 odst. 2 a § 17 odst. 2 zákona č. 256/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, může stavební úřad změnit nebo zrušit v řízení zahájeném z moci úřední nebo na základě žádosti provozovatele krematoria nebo provozovatele veřejného pohřebiště.
12. Nároky na náhradu vzniklé podle § 12 odst. 3 a § 17 odst. 3 zákona č. 256/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.
13. Účelová zařízení určená výlučně pro uložení lidských pozůstatků nebo lidských ostatků členů řeholních řádů nebo kongregací a prostory zřízené přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 256/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pro uložení lidských pozůstatků nebo lidských ostatků členů uzavřených, zejména příbuzenských, společenství se považují za neveřejná pohřebiště podle zákona č. 256/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
14. Provozovatel pohřební služby je povinen umožnit vypraviteli pohřbu úpravu těla zemřelého a uložení lidských pozůstatků do rakve v místnosti podle § 7 odst. 1 písm. h) zákona č. 256/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.ČÁST DRUHÁZměna zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetkuČl. IIIZákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb., zákona č. 39/1993 Sb., zákona č. 183/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 131/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 166/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 29/1996 Sb., zákona č. 30/1996 Sb., zákona č. 139/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 253/2003 Sb., zákona č. 354/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 272/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 531/2005 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 254/2011 Sb., zákona č. 75/2012 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 280/2013 Sb. a zákona č. 185/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 11 odst. 1 písm. b) se slovo ˙byl˙ nahrazuje slovem ˙bylo˙ a slova ˙zřízen hřbitov˙ se nahrazují slovy ˙zřízeno veřejné nebo neveřejné pohřebiště˙.
2. V § 17 odst. 1 písm. a) se slovo ˙hřbitov˙ nahrazuje slovy ˙veřejné nebo neveřejné pohřebiště˙.
ČÁST TŘETÍZměna živnostenského zákonaČl. IVZákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 358/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 351/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 199/2012 Sb., zákona č. 201/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 234/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákona č. 309/2013 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 140/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 267/2015 Sb., zákona č. 88/2016 Sb., zákona č. 91/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 304/2016 Sb., zákona č. 64/2017 Sb. a zákona č. 65/2017 Sb., se mění takto:
1. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI u předmětu podnikání ˙Provozování pohřební služby˙ se ve druhém sloupci za slovo ˙zákonů˙ doplňují slova ˙ , ve znění pozdějších předpisů˙.
2. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI u předmětu podnikání ˙Provozování pohřební služby˙ v pátém sloupci text zní: ˙§ 6 odst. 3 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů˙.
3. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI u předmětu podnikání ˙Provádění balzamace a konzervace˙ se ve druhém sloupci za slovo ˙zákonů˙ doplňují slova ˙ , ve znění pozdějších předpisů˙.
4. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI u předmětu podnikání ˙Provádění balzamace a konzervace˙ se v pátém sloupci slova ˙zákona č. 320/2002 Sb.˙ nahrazují slovy ˙pozdějších předpisů˙.
5. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI u předmětu podnikání ˙Provozování krematoria˙ se ve druhém sloupci slova ˙zákona č. 67/2006 Sb.˙ nahrazují slovy ˙pozdějších předpisů˙.
6. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI u předmětu podnikání ˙Provozování krematoria˙ v pátém sloupci text zní: ˙§ 13 odst. 3 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů˙.
ČÁST ČTVRTÁZměna zákona o ochraně veřejného zdravíČl. VZákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 59/2006 Sb., zákona č. 74/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 378/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 151/2011 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 115/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 223/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 247/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 252/2014 Sb., zákona č. 82/2015 Sb., zákona č. 267/2015 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 250/2016 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 80 odst. 1 písm. j) se slova ˙zveřejněním na své úřední desce˙ zrušují.
2. V § 94a odst. 2 se za slovo ˙adresátů,˙ vkládají slova ˙a stanovení dalších infekčních onemocnění podle § 80 odst. 1 písm. j),˙.


28.6.2017 

VYHLÁŠKA o stanovení postupu obce při zajištění slušného způsobu pohřbení.

Asociace soukromých pohřebních služeb v ČR na svém zasedání k obsahu vyhlášky, která byla zaslána MMR 29.5. 2017, vyjádřila po podrobných konzultacích s MMR souhlas s jejím obsahem a vyhlášku jako celek doporučila MMR ke schválení. Schválení a podporu vyhlášce také Asociace vyjádřila HK ČR.

Vyhláška jako celek dle našeho názoru, je průlomový dokument, který mimo jiné zavede jak doufáme nejen pořádek, ale i požadovanou pietu při pohřbení LP. Dále nás MMR informovalo o vyřešení problematiky "sociální urny", která byla v mnoha případech předmětem zneužívání, tzn. využíváním " institutu "sociálního pohřbu", kdy pozůstalí prohlásili, že na pohřeb nemají peníze a později si za nízkou úhradu sociálního pohřbu urnu vyzvedli, čímž poškodili všechny slušné občany, kteří za stejnou službu pohřební zaplatili významně více. 

K tématu "sociálního pohřbu" a předmětné vyhlášky připravujeme samostatný článek.

Níže je uveden text předmětné vyhlášky navržený MMR.

Návrh

VYHLÁŠKA

ze dne ... 2017

o stanovení postupu obce při zajištění slušného způsobu pohřbení

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 31 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů (dále jen "zákon"), ve znění zákona č. 479/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 122/2004 Sb., zákona č. 67/2006 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 202/2015 Sb. a zákona č. .../2017 Sb., k provedení § 5 odst. 4:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje postup obce při zajištění pohřbení těla zemřelého slušným způsobem podle místních zvyklostí (dále jen "slušné pohřbení"), jsou-li naplněny podmínky podle § 5 odst. 1 zákona.

§ 2

(1) Obec po přijetí informace podle § 5 odst. 6 zákona vyžádá od lékaře, který provedl prohlídku těla zemřelého, stejnopis Listu o prohlídce zemřelého (dále jen "List")[1]) a ověří svou místní příslušnost k zajištění slušného pohřbení.

(2) Pokud obec zjistí, že není místně příslušná k zajištění pohřbení, předá bezodkladně informaci spolu s Listem místně příslušné obci a současně o tom uvědomí osobu, u které je tělo zemřelého uloženo.

(3) Obec ověří, zda od oznámení úmrtí uplynula lhůta podle § 5 odst. 1 zákona.

(4) Obec informuje o zajištění slušného pohřbení matriční úřad, který provedl zápis úmrtí fyzické osoby do knihy úmrtí.

Slušné pohřbení

§ 3

 • Obec zajistí slušné pohřbení těla zemřelého bez zbytečného odkladu.
 • Obec při zajištění slušného pohřebení postupuje tak, aby nevznikaly zbytečné náklady a aby byla co nejméně zatěžována osoba, u které je tělo zemřelého uloženo.

§ 4

(1) Obec při zajištění slušného pohřbení postupuje tak, aby náklady na slušné pohřbení byly tvořeny nejvýše těmito položkami:

 • použití chladícího zařízení,
 • použití mrazícího zařízení,
 • rakev dle ČSN Rakve 49 3160,
 • vložka do konečné rakve,
 • vystýlka do konečné rakve,
 • transportní vak,
 • úprava těla zemřelého
 • umývání,
 • holení,
 • stříhání,
 • kosmetické úpravy,
 • rubáš,
 • návleky na chodidla,
 • oblečení do šatů nebo rubáše,
 • uložení těla zemřelého do rakve,
 • manipulace s rakví, jinou obdobnou schránkou nebo transportním nosítkem,
 • přeprava těla zemřelého (kromě přepravy na pitvu a z pitvy do místa pohřbení),
 • uložení těla zemřelého v rakvi do hrobu nebo hrobky na veřejném pohřebišti
 • nájem hrobového místa na dobu tlecí,
 • hrobnické práce,
 • opatření hrobového místa, nebo
 • zpopelnění těla zemřelého v krematoriu
 • uložení popela do pevně uzavíratelné urny s označením,
 • urna,
 • převoz urny s lidskými ostatky na veřejné pohřebiště,
 • uložení urny s lidskými ostatky do úložiště jednotlivých uren na veřejném pohřebišti, nebo
 • uložení urny s lidskými ostatky do hrobu nebo hrobky na veřejném pohřebišti, nebo
 • rozptyl zpopelněných lidských ostatků na veřejném pohřebišti, nebo
 • vsyp zpopelněných lidských ostatků na veřejném pohřebišti,
 • opatření hrobového místa,
 • zpracování žádosti o pohřbení a ostatní náklady související se zajištěním uvedených činností.

(2) Při uplatňování náhrady nákladů vynaložených na slušné pohřbení vyhotoví obec celkový seznam nákladů v členění podle odstavce 1. K jednotlivým položkám seznamu musí přiložit doklady prokazující vynaložení příslušného nákladu.

(3) Při uplatňování náhrady nákladů vynaložených na slušné pohřbení obec uvede

a) u položky podle odstavce 1 písm. a) a b) počet dnů chlazení případně mrazení těla zemřelého,

b) u položky podle odstavce 1 písm. l) počet najetých kilometrů,

c) jednotlivé položky seznamu nákladů ke každému jednotlivému pohřbení zemřelého samostatně, uplatňuje-li náhradu nákladů vynaložených na slušné pohřbení více těl zemřelých.

 • Přílohou seznamu podle odstavce 2 je:
 • smlouva o zajištění slušného pohřbení,
 • rozhodnutí soudu o zastavení řízení o pozůstalosti, bylo-li zahájeno,
 • u zemřelého státního příslušníka cizího státu doklad o zahájení řízení o pozůstalosti soudem jiného státu,
 • doklad o pohřbení,
 • faktura k zaplacení nákladů slušného pohřbení.
 • Obec uplatňující náhradu nákladů podle odstavce 2 musí dále uvést

a) identifikační údaje obce,

b) číslo bankovního účtu obce,

c) jméno zemřelého, jehož pohřbení obec zajistila, je-li známo, a den, měsíc a rok úmrtí.

§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2017.


1) Vyhláška č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí matky (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého), ve znění vyhlášky č. 364/2015 Sb.


Fórum uskutečněné k Novele zákona o pohřebnictví ze dne 21.6.2017 v Kostelci nad Labem a jejím dopadům na soukromé pohřební služby.

VOLNÝ ZÁPIS:

Především se musíme omluvit za nevhodně zvolený termín ve všední den, ale jinak to nešlo. Pro příště napravíme a zvolíme vhodnější čas, třeba neděli. Prostě čas nečeká a je třeba jednat.

Asociace soukromých pohřebních služeb si dovolí poděkovat jak přihlášeným, tak zůčasněným pohřebním službám za účast ve všední den a za příspěvky k projednávané Novele zákona o pohřebnictví.

Dík patří panu Ladislavu Kopalovi, předsedovi Sdružení pohřebnictví za úvodní projev a zhodnocení situace, tak jak ho vidí Sdružení pohřebnictví. Užší spolupráci s Asociací, někteří členové Sdružení nepodporují a odmítají.

Zásadní stanovisko SP bude Asociaci zděleno příští týden. Asociace se po obdržení stanoviska vyjádří.

Účastníci fóra prošli celou Novelu zákona o pohřebnictví a vyjádřili se především k dopadům na soukromé pohřební služby.

Mimo samotnou Novelu, účastníci se shodli na dalším problému, který významně tržně poškozuje soukromé pohřební služby

Tím je samotný stát, potažmo komunální podniky - pohřební služby jako rozpočtové organizace, většinou spojené s komunálním podnikem služeb. Zde je záměrně skrytá neekonomičnost komunálních pohřebních služeb, které tím udržují podnákladové ceny pohřbů a parazitují na soukromém podnikání odlivem zákazníků, kterým jde jen o cenu a ne o kvalitu. Dlužno dodat, že některé komunální pohřební služby fungují jako dobře placené politické trafiky pro zkrachovalé komunální politiky a funkcionáře. Shoda účastníků fóra panuje v názoru tyto rozpočtové organizace předělat na s.r.o. nebo jiné subjekty, které ze zákona musí podnikat se ziskem! Tím se srovná nerovnost v podnikání mezi komunálem a soukromým podnikáním.

Účastníci fóra konstatovali, že prosazená Novela zákona o pohřebnictví je z části špatná, ovšem od 1.9.2017 platná. 

Účastníci fóra se shodli, že dopad Novely na soukromé pohřební služby bude především v těchto oblastech:

1) Místnost pro pozůstalé k zajištění oblečení zesnulé osoby bude muset mít SPS od 31.8.2019.

2) V technických průkazech vozidel musí být uvedeno, že vozidlo kategorie M1 - je speciální pohřební vozidlo, nejpozději so 31.8.2017.

3) Speciální pohřební vozidla musí každý rok na technickou prohlídku, platí od 2017.

4) Provozní řád pohřební služby musí být zpracován nejspíše jen u nově založených SPS po platnosti zákona, tak chápeme literu zákona (bude projednáno s MMR).

5) Bezpodmíněčně je třeba uvédst administrativu do pořádku v souladu s platným právním pořádkem nejlépe okamžitě, nejpozději do 31.8.2017.

6) Znovu upozorňujeme, že budou chodit kontroly na EET. MF nás 2 x upozorňovalo na povinnost u SPS mít EET od 31.3.2017.

7) Účastníci se shodli, že pohřebnictví v roce 2017 je cenově na úrovni roku 1989, tzn. že současné ceny jsou o cca 20% levnější než v roce 1989. Evropský cenový průměr ceny pohřbu je 2,5 násobek průměrného platu. Tato veličina garantuje slušné platy v pohřebnictví (za těžkou a psychicky a časově náročnou práci) a kvaltní pohřební a kremační služby.

8) Plnění Novely zákona o pohřebnictví a jeho další nové povinnosti, dodržování a plnění BOZP, zajištění sociálního smíru se zaměstnancemi v mzdové rovině, kdy někteří pracovníci pobírají 12000,- čistého  za cca 160 hodin je naprosto katastrofální a je neakceptovatelné , probíhá státem vynucené navyšování minimální mzdy, to vše bude vyžadovat úpravu cen pohřbů na úroveň Evropy. V současnosti s ohledem na zásadní podfinancování pohřebnictví je třeba připomenout, že statistický občan (nemluvně až důchodce) na hlavu utratí za pochutiny, cigarety a alkohol měsíčně cca 190,-Kč, na slušný pohřeb pak musí měsíčně odložit 100,- Kč, což až na výjimky občan nedělá a pak se diví.

9) Novela zákona o pohřebnictví přinesla standard "slušného pohřbu", což je ke cti MMR. Dočtete se v dalším článku věnovanému ekonomice pohřebnictví.

10) Účastníci se dále shodli na nutnosti intenzivní spolupráce s kontrolním orgánem na MMR, kdy se tento orgán bude upozorňovat na porušování platného zákona od 1.9.2017 subjekty, ovšem je třeba se podepsat :), jinak si na špatnou konkurenci nestěžujte. Je třeba se zaměřit na hromadné transporty LP. Stížnosti můžete také zasílat na adresu Asociace mailem info@aspscr.cz nebo telefonicky konzultovat. Stížnost poté bude datovou schránkou doručena kontrolnímu orgánu MMR. 

Asociace bude velmi bedlivě sledovat práci kontrolního orgánu MMR a při vašem podezření z podjatosti kontrolního orgánu, se bezodkladně obraťte na naši Asociaci v právní poradě či zastupování. Jestli má řád a pořádek platit pro nás, tak pak ho musíme vynutit  i na kontrolním orgánu.


Výzva pro všechny pohřební služby


Vážené kolegyně, vážení kolegové!
Jistě je Vám znám stav projednávání novely zákona o pohřebnictví a nyní i veřejně odhalovaná činnost spolku Tobit, z. s., na území celé České republiky. Sdělujeme Vám, že od 19. června 2016 se koná - je v běhu soudní řízení u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou 79 Cm 65/2016 řízení o zrušení
tohoto spolku.
Vzhledem k tomu, že se bude dokazovat činnost spolku působícího v celé České republice v době jeho dosavadní existence od září 2013 doposud, přichází v úvahu návrh soudu na provedení důkazů výslechy svědků - všech provozovatelů pohřebních služeb - držitelů koncese podle zákona o
pohřebnictví č. 256/2001 Sb. Držitelů koncesí v České republice, ke dni 30. 09.  2016, je celkem 619.
Abychom nemuseli navrhovat Váš osobní výslech Městským soudem v Praze a trvat na něm (u právnických osob na výslechu statutárních orgánů), po Vašem předchozím poučení soudem o trestnosti křivé svědecké výpovědi podle trestního zákoníku, pokud by nebyla uváděna pravda či by bylo cokoliv pro věc podstatné zamlčováno, navrhujeme Vám dobrovolnou součinnost s našimi spolky, stojícími na straně podané žaloby (žalobci jsou: JUDr. Mgr. Petr Rambousek, MBIE, Sdružení pohřebnictví v ČR a Asociace pohřebních služeb v ČR), a žádáme Vás o:

- Zaslání kopií všech daňových dokladů/faktur za pohřby plodů a mrtvě narozených dětí za období od září 2013 do 31. 10. 2016, ve kterých byli objednavateli ThLic. Tomáš Kotrlý, Th. D., nar. 11. 05. 1972, adresou: Široká 64/12, 110 00 Praha 1 - Josefov,

Ing. Jana Vališová, nar. 26. 03. 1967, adresou: Matky Boží 1160/25, 586 01 Jihlava, nebo spolek Tobit, z. s., IČ 02127989, se sídlem: Široká 64/12, 110 00 Praha 1 - Josefov,

a to bez ohledu na výši částky účtované Vámi za tato pohřbení plodů a mrtvě narozených dětí,

- Zaslání - bez osobních údajů objednavatelů - daňových dokladů/faktur za pohřby plodů a mrtvě narozených dětí za období od září 2013 do 31. 10. 2016, kdy objednavateli byli rodiče, t. j. matka či otec, plodu po potratu či mrtvě narozeného dítěte, a to bez ohledu na výši částky účtované Vámi za tato pohřbení plodů a mrtvě narozených dětí

- Zaslání - bez osobních údajů objednavatelů - daňových dokladů/faktur za pohřby plodů a mrtvě narozených dětí za období od září 2013 do 31. 10. 2016, kdy objednavatelem byly jiné osoby, odlišné od případů výše uvedených, a to bez ohledu na výši částky účtované Vámi za tato pohřbení plodů a mrtvě narozených dětí.

Odpovědi zasílejte elektronickou poštou - E-Maily - do 10. prosince 2016 ve
formátu WORD či PDF na adresy níže zde uvedené:

Sdružení pohřebnictví v ČR: ladislav.kopal@volny.cz,
Asociace pohřebních služeb v ČR: info@aspscr.cz, nebo
JUDr. Mgr. Petr Rambousek, MBIE: petrrambousek@aol.de.

Všechny písemnosti Vámi přeložené budou předány Městskému soudu v Praze s návrhem, aby byly čteny jako důkazy listinné, aniž byste museli být předvoláváni k soudu jako svědci.

Upozorňujeme, že doklady musejí být dohledány a nedojde-li k zaslání jinak, bude je vyžadovat soud pod sankcí za nesplnění. Doklady nemusejí být v úředně ověřených kopiích.


S pozdravy
Datum: 14. 11. 2016
Ladislav Kopal, Jaroslav Mangl, JUDr. Mgr. Petr Rambousek, MBIE
Předseda SP    Předseda ASPSČR                                                                         


Úředník Šlechtové
obchoduje s dětskou smrtí


Diskuse na MF Dnes z 2. listopadu 2016

Jan Dočekal 14615 Pokud se touto problematikou zabývá na ministerstvu ( = vstupuje do legislativy) a zároveň má v této oblasti jakýkoliv (!!!) soukromý zájem, tak to prostě smrdí na dálku. 2.11.2016 0:57

Jan Frauenberg 75470 Neziskově zisková organizace? 2.11.2016 0:18

Michal Jursa 77483 No, to uz chce fakt zaludek. Kseftarit a sat statni prachy pres detske mrtvolky, to je celkem humus. Pohrbit se samozrejme musi, ale postavit na tom dalsi dotacni kseftik mi prijde nechutne. 2.11.2016 5:04

Petr Vondracek 75130 Zrušte neziskové organizace - to jsou největší zloději dneška !! Například Jan Ruml - ano ten Ruml provozuje neziskovou s názvem ,,Sdružení pro integraci a migraci" - od státu dostali 8mil/Kč a z toho spotřebovali 6,25mil na vlastní náklady = mzdy !! 2.11.2016 5:41

Petr Kolář 28741
Živit se na mrtvolách dětí je typické pro hyeny... 2.11.2016 1:58

Alexandr Chytil 24251
Neziskovka se ziskem, všechno stejná pakáž. 2.11.2016 8:15

Radek Holík 18406
Další perla z úřadu ministerstva p. Šlechtové.... 2.11.2016 5:34

Ladislav Haška 43610
Chudák, chtěl bez vidiny zisku pomáhat lidem a nakonec to vypadá na solidní živnost. Něco jako hatefree? 2.11.2016 5:13

Petr Anger 94921
Všetci kradnú. 2.11.2016 0:54

Jan Novotny 4703
Střet zájmu u úředníků je úplně normální běžná činnost a to i u těch nejvyšších. 2.11.2016 5:07

Daniel Munzar 19826
Tak to me podrz v bercich... vono se snad da vydelat i na pohrbu prolitych spermii... 2.11.2016 1:00

David Zajdák 85201
Nepripsali jste mu v prijmeni jedno pismenko navic? 2.11.2016 2:30

Roman Caesar 93007
Podnikání jako každé jiné, jaký je rozdíl mezi státním příspěvkem a dotací? Jestli to někdo zvládne udělat za tolik nebo za tolik, je čistě jeho věc a věc dohody mezi ním a zákazníkem, popř. plátcem. Jiná věc je střet zájmů, ale přímo v tom podnikání problém nevidím. Pokud tedy ze své pozice neovlivňují, resp. nevynucují využívání jejich služeb např. nemocnicemi, to by zase byla nekalá soutěž 2.11.2016 1:24

Jiří Kudrna 98964
V pohřebnictví mám odslouženo 47 let. Až nyní má Chocholoušek na ministerstvu pobočku. 2.11.2016 8:59

Jiří Vavřík 74950
Smutné o smutné zemi a smutných lidech......... 2.11.2016 5:18

Vít Jůza 82618
Kolik účtují za pohřby ty pohřební služby, které tvrdí, že stačí polovina z 5000?? Mohly by své důstojné pohřby a jejich ceny trochu víc inzerovat, jistě by mezi těmi řádově dražšími uspěly ... . 2.11.2016 0:47

Daniel Munzar 19826
misto aby je dali na vyzkum a pomoci najit remedy na alzheimer, nekdo na tom vydela, ale spolecnost prodela... 2.11.2016 1:02

Jan Pech 67966
Nechci a nastesti nemam zkusenost, ale opravdu tu budou nekomu trhat hlavu za par tisicovek? Misto toho, aby lidi resili, ze nasli cestu pro psychicky HODNE trpici "skoro"rodice, tak resi tohle??? Za me pomer cena/vykon super a diky!!! 2.11.2016 0:36

Marek Slabihoudek 78123
Dneska by byl neziskovkou snad i Mozzarella ́s Funeral Parlor! 2.11.2016 9:51

Magda Katzová 96198
A když zemře třeba půlroční dítě, taky dostanou rodiče pohřebné? 2.11.2016 6:21

Martin Pospíšil 85167
Ten nový seriál na CT1, Kosmo, ona je to sranda, ale koukám, podle tohoto článku například, smutné je, že je to pravda. 2.11.2016 6:17

Josef Lampa 24357
Ano bude líp 2.11.2016 5:23

Robert Máslo 11177
Něco jako "kšeft zkomírá" nařídíme pohřbívání plodů zákonem? 2.11.2016 0:56

Dana Kociánová 23898
Ono to někoho překvapilo? Přece všeci kradnú, jenom mají různé metody. 2.11.2016 0:31

Vladislav Gryc 94482
Zrůdy. 2.11.2016 0:22