Hřbitovní řád

VÁŽENÍ ČTENÁŘI. 
TATO STRÁNKA JE VĚNOVÁNA HŘBITOVNÍMU ŘÁDU, KTERÝ SE PO JEHO VYDÁNÍ (v souladu s legislativou ČR) STÁVÁ "ZÁKONEM".
PROTO PROSÍME A DOPORUČUJEME PŘI JEHO AKTUALIZACI (POSLEDNÍ TERMÍN JE 1.9.2019) O UVÁŽLIVÉ ZMĚNY V SOULADU S NÍŽE UVEDENÝM § 19, ZÁK. 256/2017 Sb.
PRO OTÁZKY POUŽÍVEJTE MAILOVOU ADRESU info@aspscr.cz
DĚKUJEME 


§ 19

Řád veřejného pohřebiště

(1) Provozovatel pohřebiště nebo právnická nebo podnikající fyzická osoba zajišťující v souladu s § 18 odst. 2 provoz veřejného pohřebiště se při své činnosti řídí řádem veřejného pohřebiště.

(2) Řád veřejného pohřebiště musí být zveřejněn v místě na daném veřejném pohřebišti obvyklém. V řádu veřejného pohřebiště jeho provozovatel zejména podrobně upraví
(JE VHODNÉ HO VYVĚSIT U VŠECH VCHODŮ DO HŘBITOVA A NA INTERNETOVÉ STRÁNKY OBCE) 

a) podmínky pro sjednání nájmu hrobového místa, které musí být stejné pro všechny osoby,

b) rozsah služeb poskytovaných na veřejném pohřebišti a stanovení druhů konečných rakví pro ukládání do hrobů a hrobek, a to včetně vložek a vystýlek do rakví, transportních vaků a rubášů,
(TO ZNAMENÁ jaké služby na veřejném pohřebišti nabízí zřizovatel nebo provozovatel, stanovení druhů rakví s ohledem na ČSN, jestli se požadují ekologické vystýlky, jednorázové hygienické vaky a rubáše. Vše co je ekologické se dá poznat z prohlášení o shodě každého výrobku. V případě normálního oblečení dodaného rodinou je také třeba zvážit vyloučení úmělých hmot v oblečení.)

c) jsou-li součástí veřejného pohřebiště hroby, tlecí dobu pro lidské ostatky do nich ukládané v souladu s § 22 odst. 3,
(aktuální hydrogeologický průzkum) 

d) povinnosti nájemců hrobového místa při záměru zřízení hrobky,
(HS požaduje pro stavbu hrobky plán vytvořený projektantem a statikem.) 

e) podmínky pro povolování exhumace po tlecí době,
(jak např. naložit se zbytky rakví, oblečení, ostatky z ostatních zemřelých, se zeminou, úklid po exhumaci.) 

f) povinnosti návštěvníků veřejného pohřebiště v souvislosti s pořádkem na veřejném pohřebišti a zachováním důstojnosti tohoto místa a způsob a pravidla užívání zařízení veřejného pohřebiště (např. obřadních síní), pokud je této úpravy třeba,
(Obřadní síň musí mít také svůj provozní řád - může být ale uveden v podnikovém provozním řádu! Co se smí a nesmí na veřejném pohřebišti, kouření, zvířata, vandalové, voda od-do, odpadky a jejich místo a atd.) 

g) povinnosti provozovatele pohřebiště a dalších osob vykonávajících činnosti související se zajištěním řádného provozu veřejného pohřebiště,
( Otvírací doba, vedoucí hřbitova, úklid sněhu, listí, mimořádné události silný vítr, déšť, kroupy, povinnosti pro kameníky a pohřební služby, zahradníky atd.)

h) povinnosti nájemce hrobového místa,
(platby, čistota, stavební úpravy, ukládání uren, zamatrikování uren) 

i) dobu, po kterou je veřejné pohřebiště přístupno návštěvníkům,

j) omezení vyplývající z územního rozhodnutí o zřízení veřejného pohřebiště,
(případně) 

k) je-li veřejné pohřebiště provozováno prostřednictvím právnické nebo podnikající fyzické osoby, informace o této skutečnosti spolu s uvedením jejího jména a adresy, jde-li o fyzickou osobu, nebo názvu a sídla, jde-li o právnickou osobu,

l) podmínky pro dohled nad provozovatelem pohřební služby, který na základě smlouvy s vypravitelem pohřbu hodlá na pohřebišti provádět práce podle § 4a odst. 2.
(Otevření rakve před uložením do hrobu jako identifikace zemřelé osoby se musí umožnit vždy. Je to pouze pro objednatele pohřbu + cca 1- 2 osoby.  Nejedná se o veřejný výstav. Veřejný výstav do 1 týdne po úmrtí, nebo pod či za sklem.  Úklid kolem hrobu po obřadu, nebo v obřadní síni. Další eventuální požadavky (klíče, stojany, katafalk, atd.))

VŠE OSTATNÍ CO POTŘEBUJETE NA VEŘEJNÉM POHŘEBIŠTI VYŘEŠIT, DEJTE DO PROVOZNÍHO ŘÁDU ZŘIZOVATELE, tzn. OBCE. VYHNETE SE TAK MOŽNÝM SANKCÍM PŘI KONTROLÁCH MMR.