Přeprava zemřelých - REPATRIACE

JIŽ 10 LET POMÁHÁME ČLENŮM A CHRÁNÍME NÁŠ OBOR OD ZALOŽENÍ ASOCIACE. 

Repatriace - pojišťovny: Pohřební ústav AURIGA - prověřená repatriační služba 

FULL SERVICE - Insurance companies

Phone: 800 183 254


Phone: 800 100 359

                Repatriace bez pojištění: Pohřební ústav ELPIS - Repatriace - tradice od roku 1990  

FULL SERVICE - PRIVAT

                                00420 602200700 UK + D, 00420 601 200 700 D, 00420 602 200 703 PL + UK,                        00420 725 934 717 RUS00420 723 995 613 Ukrayne+RUS,     00420 601 306 441 It.


UPOZORNĚNÍ ZÁKAZNÍKŮM POHŘEBNÍCH SLUŽEB!

Naléhavě upozorňujeme zákazníky NĚKTERÝCH pohřebních služeb, které nabízejí repatriaci zemřelých z CZ nebo do CZ na skutečnost, že některé pohřební služby zemřelé v cizině "UKRADNOU", neboť neuhradí náklady za márnici, nevyřídí úmrtní list v místě úmrtí, převážejí zemřelé v ravích v rozporu s místní legislativou.

DOPORUČENÍ:

Využívejte pouze služeb repatriačních pohřebních služeb, které se zavážou že:

1) zajistí a osobně předají úmrtní list i se zemřelým objednateli repatriace

2) uzavřou písemnou smlouvu o repatriaci s uvedením rozpisu služeb a zboží

3) vystaví fakturu nebo příjmový blok na složenou finanční částku

4) máte-li pochybnosti o kvalitě poskytovaných služeb, zkuste se nás zeptat info@aspscr.cz

5) nespěchejte s výběrem pohřební služby "za každou cenu"

Přeprava zemřelých - repatriace.

Hygienická stanice hlavního města Prahy nám oznámila změny při provádění repatriací:

Informace o postupu při realizaci Štrasburské dohody

Přeprava těl zemřelých

Vzhledem ke skutečnosti, že dnem 24. 2. 2012 nabyla pro Českou republiku platnosti Štrasburská dohoda o převozu těl zemřelých, dochází k modifikaci postupu orgánů ochrany veřejného zdraví v této oblasti.

a) průvodní list těla zemřelého se vystavuje na základě žádosti. Vzhledem k ustanovení §§ 8 a 9 zák. č. 256/2001 Sb., v platném znění a dále k náležitostem Průvodního listu, požadavkům článku 5 Dohody a z toho vyplývající potřebě vydání čestného prohlášení je nezbytné, aby žadatelem o vystavení Průvodního listu těla zemřelého byl pohřební ústav, zajišťující přepravu těla zemřelého do zahraničí. Žádost o vystavení Průvodního listu těla zemřelého musí mít náležitosti uvedené v ustanovení § 37 zák. č. 500/2004 Sb. a dále musí obsahovat:

  • příjmení a jméno zemřelého;
  • datum a místo narození (pokud je známo);
  • datum úmrtí;
  • zamýšlený způsob dopravy;
  • místo odeslání těla zemřelého;
  • tranzit
  • místo určení těla zemřelého.

b) podkladem pro vystavení Průvodního listu těla zemřelého musí být list o prohlídce zemřelého, předložený žadatelem o vystavení Průvodního listu.

c) žadatel předloží spolu s žádostí a listem o prohlídce zemřelého rovněž čestné prohlášení osvědčující, že:

  • pozůstatky zemřelého byly uloženy do rakve, která je v souladu s požadavky stanovenými v článcích 6 a 7 Dohody o převozu těl zemřelých
  • rakev obsahuje pouze pozůstatky osoby uvedené v předkládaném listu o prohlídce zemřelého a takové osobní předměty, které mají být pohřbeny nebo zpopelněny s tělem zemřelého

Toto čestné prohlášení musí být podepsáno příslušným představitelem žadatele a opatřeno jeho oficiálním razítkem.

Bez náležitostí ve smyslu výše uvedených bodů a) - c) nemůže být Průvodní list těla zemřelého vystaven.

Potvrzení vydává již pouze Krajská hygienická stanice dle příslušnosti PS. (Poznámka redakce)